Svi smo rođeni kao seksualna stvorenja, ali šteta je što mnogi ljudi preziru i uništavaju ovaj prirodni dar.


svi-smo-roeni-kao-seksualna-stvorenja-ali-teta-to-mnogi-ljudi-preziru-i-unitavaju-ovaj-prirodni-dar
merlin monroesvismorođenikaoseksualnastvorenjaalitetatomnogiljudipreziruunitavajuovajprirodnidarsvi smosmo rođenirođeni kaokao seksualnaseksualna stvorenjaali štetašteta jeje štošto mnogimnogi ljudiljudi prezirupreziru ii uništavajuuništavaju ovajovaj prirodniprirodni darsvi smo rođenismo rođeni kaorođeni kao seksualnakao seksualna stvorenjaali šteta ješteta je štoje što mnogišto mnogi ljudimnogi ljudi preziruljudi preziru ipreziru i uništavajui uništavaju ovajuništavaju ovaj prirodniovaj prirodni darsvi smo rođeni kaosmo rođeni kao seksualnarođeni kao seksualna stvorenjaali šteta je štošteta je što mnogije što mnogi ljudišto mnogi ljudi prezirumnogi ljudi preziru iljudi preziru i uništavajupreziru i uništavaju ovaji uništavaju ovaj prirodniuništavaju ovaj prirodni darsvi smo rođeni kao seksualnasmo rođeni kao seksualna stvorenjaali šteta je što mnogišteta je što mnogi ljudije što mnogi ljudi prezirušto mnogi ljudi preziru imnogi ljudi preziru i uništavajuljudi preziru i uništavaju ovajpreziru i uništavaju ovaj prirodnii uništavaju ovaj prirodni dar

Šta nam vredi što smo rođeni kao ljudi, kada će nas ubiti kao životinje! -Nikanor Para
nam-vredi-to-smo-roeni-kao-ljudi-kada-e-nas-ubiti-kao-ivotinje
Svi smo mi rođeni neuki, ali čovjek se mora jako truditi da ostane glup. -Bendžamin Frenklin
svi-smo-mi-roeni-neuki-ali-ovjek-se-mora-jako-truditi-da-ostane-glup
Svi smo mi rođeni ludi; neki čak i ostanu takvi. -Semjuel Beket
svi-smo-mi-roeni-ludi-neki-ak-i-ostanu-takvi
Hiljadu nečijih srećnih časaka biće kao ovaj, ali ovaj nikada više. Hiljadu tuđih ljubavi biće kao ova, ali ova nikad više. Nikada: jedina konačnost. -Meša Selimović
hiljadu-neijih-srenih-asaka-bie-kao-ovaj-ali-ovaj-nikada-vie-hiljadu-ih-ljubavi-bie-kao-ova-ali-ova-nikad-vie-nikada-jedina-konanost