Svi uče na greškama. Neko već na prvoj, neko na drugoj dok treću ne ponavljaju. A šta ja radim? Ja po hiljaditi put pravim istu grešku, opraštam nekome k’o oproštaj ne zaslužuje.


svi-ue-na-grekama-neko-ve-na-prvoj-neko-na-drugoj-dok-treu-ne-ponavljaju-a-ja-radim-ja-po-hiljaditi-put-pravim-istu-greku-opratam-nekome-ko-oprotaj
milica jakovljević mir-jamsviučenagrekamanekovećprvojnekodrugojdoktrećuneponavljajutajaradimjapohiljaditiputpravimistugrekuopratamnekomek’ooprotajzaslužujesvi učeuče nana greškamaneko većveć nana prvojneko nana drugojdrugoj dokdok trećutreću nene ponavljajušta jaja radimja popo hiljaditihiljaditi putput pravimpravim istuistu greškuopraštam nekomenekome k’ok’o oproštajoproštaj nene zaslužujesvi uče nauče na greškamaneko već naveć na prvojneko na drugojna drugoj dokdrugoj dok trećudok treću netreću ne ponavljajua šta jašta ja radimja po hiljaditipo hiljaditi puthiljaditi put pravimput pravim istupravim istu greškuopraštam nekome k’onekome k’o oproštajk’o oproštaj neoproštaj ne zaslužuje

Svi uče na greškama. Neko već na prvoj, neko na drugoj dok treću ne ponavljaju. A šta ja radim? Ja po hiljaditi put pravim istu grešku, opraštam nekome k'o oprost ne zaslužuje. -Milica Jakovljević MIR-JAM
svi-ue-na-grekama-neko-ve-na-prvoj-neko-na-drugoj-dok-treu-ne-ponavljaju-a-ja-radim-ja-po-hiljaditi-put-pravim-istu-greku-opratam-nekome-ko-oprost-ne
Nemam prava da umanjim nečiju vrednost. Nije bitno šta ja mislim o nekome, već šta taj neko misli o sebi. Umanjiti nečije samopoštovanje je greh. -Antoan de Sent Egziperi
nemam-prava-da-umanjim-neiju-vrednost-nije-bitno-ja-mislim-o-nekome-ve-taj-neko-misli-o-sebi-umanjiti-neije-samopotovanje-greh
Ne možeš dva puta napraviti istu grešku. Drugi put to više nije greška, nego izbor…
ne-moe-dva-puta-napraviti-istu-greku-drugi-put-to-vie-nije-greka-nego-izbor
Svi koji su uspjeli to mogu zahvaliti nekome tko im je pokazao pravi put. -Oprah Winfrey
svi-koji-su-uspjeli-to-mogu-zahvaliti-nekome-tko-im-pokazao-pravi-put
Pametni ljudi uče na tudjim greškama, budale na vlastim. -Engleske poslovice
pametni-ljudi-ue-na-tudjim-grekama-budale-na-vlastim