Svi znaju da vole, jer su se rodili s tim darom. Neki to rade prirodno dobro, ali većina treba da ponovi gradivo, da se ponovo seti kako se voli, i svi – bez izuzetka – imaju potrebu da gore u vatri svojih proživljenih emocija, da ožive neke radosti i boli, uspone i padove, sve dok ne postignu onu nit vodilju koja stoji iza svakog novog susreta; da, tamo postoji jedna nit.


svi-znaju-da-vole-jer-su-se-rodili-s-tim-darom-neki-to-rade-prirodno-dobro-ali-veina-treba-da-ponovi-gradivo-da-se-ponovo-seti-kako-se-voli-i-svi-bez
paulo koeljosviznajudavolejersuserodilitimdaromnekitoradeprirodnodobroalivećinatrebaponovigradivoponovosetikakovolisvibezizuzetkaimajupotrebugorevatrisvojihproživljenihemocijaoživenekeradostiboliusponepadovesvedoknepostignuonunitvodiljukojastojiizasvakognovogsusretadatamopostojijednanitsvi znajuznaju dada volejer susu sese rodilirodili ss timtim daromrade prirodnoprirodno dobroali većinavećina trebatreba dada ponoviponovi gradivoda sese ponovoponovo setiseti kakokako sese volii svisvi –– bezbez izuzetkaizuzetka –– imajuimaju potrebupotrebu dada goregore uu vatrivatri svojihsvojih proživljenihproživljenih emocijada oživeožive nekeneke radostiradosti ii boliuspone ii padovesve dokdok nene postignupostignu onuonu nitnit vodiljuvodilju kojakoja stojistoji izaiza svakogsvakog novognovog susretatamo postojipostoji jednajedna nitsvi znaju daznaju da volejer su sesu se rodilise rodili srodili s tims tim daromneki to raderade prirodno dobroali većina trebavećina treba datreba da ponovida ponovi gradivoda se ponovose ponovo setiponovo seti kakoseti kako sekako se volii svi –svi – bez– bez izuzetkabez izuzetka –izuzetka – imaju– imaju potrebuimaju potrebu dapotrebu da goreda gore ugore u vatriu vatri svojihvatri svojih proživljenihsvojih proživljenih emocijada ožive nekeožive neke radostineke radosti iradosti i boliuspone i padovesve dok nedok ne postignune postignu onupostignu onu nitonu nit vodiljunit vodilju kojavodilju koja stojikoja stoji izastoji iza svakogiza svakog novogsvakog novog susretatamo postoji jednapostoji jedna nit

Svi zubari vole da pričaju dok rade. To su nasledili od svojih profesionalnih predaka - brica (berberina). Zubar koji dobro priča - pod uslovom da nije jako loš u drugom poslu - pravi je izbor.Ubica se neće moći nitNa svijetu uvijek postoji jedna osoba koja čeka onu drugu, bilo to na sred neke pustinje ili usred nekog velikog grada. I kada se te osobe sretnu i njihovi pogledi se ukrste, sva prošlost i sva budućnost gube svaki značaj i samo postoji taj trenutak.Na svetu uvek postoji jedna osoba koja čeka onu drugu, bilo to na sred neke pustinje ili usred nekog velikog grada. I kada se te osobe sretnu i njihovi pogledi se ukrste, sva prošlost i sva budućnost gube svaki značaj i samo postoji taj trenutak.Onaj koji svakog jutra planira dnevne poslove i pridržava se plana, u ruci ima nit koja će ga provesti kroz labirint i obavezama najopterećenijeg života. Pravilno raspoređeno vrijeme nalik je zraci života koja prodire kroz sve njegove zanimacije. No, gdje nema plana, gdje se raspolaganje vremenom predaje tek pukom slučaju, ubrzo će zavladati haos.Uostalom, kažu da iza svakog velikog čoveka stoji velika žena, mada mi je to malo sumnjivo. Da je taj čova stvarno velik žena bi stajala uz njega, a ne iza.