Svi znamo da je Chuck Norris picka. Da je on stvarno toliko jak dosao bi do mene i poceo bi da mi lupa glavu o tastaturjsfohoasdgkhasfs sg jdsghasdjoi haoidsjg & ...


svi-znamo-da-chuck-norris-picka-da-on-stvarno-toliko-jak-dosao-bi-do-mene-i-poceo-bi-da-mi-lupa-glavu-o-tastaturjsfohoasdgkhasfs-sg-jdsghasdjoi
sviznamodachucknorrispickadaonstvarnotolikojakdosaobidomenepoceomilupaglavutastaturjsfohoasdgkhasfssgjdsghasdjoihaoidsjgsvi znamoznamo dada jeje chuckchuck norrisnorris pickada jeje onon stvarnostvarno tolikotoliko jakjak dosaodosao bibi dodo menemene ii poceopoceo bibi dada mimi lupalupa glavuglavu oo tastaturjsfohoasdgkhasfstastaturjsfohoasdgkhasfs sgsg jdsghasdjoijdsghasdjoi haoidsjghaoidsjg &svi znamo daznamo da jeda je chuckje chuck norrischuck norris pickada je onje on stvarnoon stvarno tolikostvarno toliko jaktoliko jak dosaojak dosao bidosao bi dobi do menedo mene imene i poceoi poceo bipoceo bi dabi da mida mi lupami lupa glavulupa glavu oglavu o tastaturjsfohoasdgkhasfso tastaturjsfohoasdgkhasfs sgtastaturjsfohoasdgkhasfs sg jdsghasdjoisg jdsghasdjoi haoidsjgjdsghasdjoi haoidsjg &haoidsjg &

Chuck Norris Halo, jel to Mitar Miric? -Mitar: Da, izvolite? -Chuck Norris: Cujes, kako to mislis ne moze ti niko nista? :D
chuck-norris-halo-jel-to-mitar-miric-mitar-da-izvolite-chuck-norris-cujes-kako-to-mislis-ne-moze-ti-niko-nista-d
Chuck Norris: Halo je li to Aco Pejovic? Aco Pejovic: Da. Chuck Norris: E nas’o sam ti Jelenu, ne smaraj vise s onom pesmom! ;)
chuck-norris-halo-li-to-aco-pejovic-aco-pejovic-da-chuck-norris-e-naso-sam-ti-jelenu-ne-smaraj-vise-s-onom-pesmom
Chuck Norris ne voli Raymonda
chuck-norris-ne-voli-raymonda
Chuck Norris briše wc papir sa guzicom… :))
chuck-norris-brie-wc-papir-guzicom
Chuck Norris je ranjen…Metak je u kriticnom stanju :)
chuck-norris-ranjenmetak-u-kriticnom-stanju
Meni ni Chuck Norris ne može pronaći dečka XD
meni-chuck-norris-ne-moe-pronai-deka-xd