Svi zubari vole da pričaju dok rade. To su nasledili od svojih profesionalnih predaka - brica (berberina). Zubar koji dobro priča - pod uslovom da nije jako loš u drugom poslu - pravi je izbor.


svi-zubari-vole-da-priaju-dok-rade-to-su-nasledili-od-svojih-profesionalnih-predaka-brica-berberina-zubar-koji-dobro-pria-pod-uslovom-da-nije-jako
mark tvensvizubarivoledapričajudokradetosunaslediliodsvojihprofesionalnihpredakabricaberberinazubarkojidobropričapoduslovomnijejakolodrugomposlupraviizborsvi zubarizubari volevole dada pričajupričaju dokdok radesu nasledilinasledili odod svojihsvojih profesionalnihprofesionalnih predakapredakabricabrica (berberina)zubar kojikoji dobrodobro pričapričapodpod uslovomuslovom dada nijenije jakojako lošloš uu drugomdrugom posluposlupravipravi jeje izborsvi zubari volezubari vole davole da pričajuda pričaju dokpričaju dok radesu nasledili odnasledili od svojihod svojih profesionalnihsvojih profesionalnih predakaprofesionalnih predakabrica (berberina)zubar koji dobrokoji dobro pričadobro pričapod uslovompod uslovom dauslovom da nijeda nije jakonije jako lošjako loš uloš u drugomu drugom posludrugom poslupravi jepravi je izbor

Dobar cilj rukovodstva je da se pomogne onima koji rade loše da rade dobro, i da se pomogne onima koji rade dobro da rade još bolje. -Džim Ron
dobar-cilj-rukovodstva-da-se-pomogne-onima-koji-rade-loe-da-rade-dobro-i-da-se-pomogne-onima-koji-rade-dobro-da-rade-jo-bolje
Naravno da je moguće da se voli ljudsko biće, ali samo pod uslovom da ga ne znaš dovoljno dobro. -Čarls Bukovski
naravno-da-mogue-da-se-voli-ljudsko-bie-ali-samo-pod-uslovom-da-ga-ne-zna-dovoljno-dobro
Svi te vole kad si dva metra pod zemljom. -Džon Lenon
svi-te-vole-kad-dva-metra-pod-zemljom
Bogovi ne vole ljude koji malo rade. Ljudi koji nisu zauzeti sve vreme bi mogli da počnu da misle. -Teri Pračet
bogovi-ne-vole-ljude-koji-malo-rade-ljudi-koji-nisu-zauzeti-sve-vreme-bi-mogli-da-ponu-da-misle