Svijetom bi trebalo da vladaju ljudi koji znaju da uživaju, u svemu. Svima bi bilo dobro.


svijetom-bi-trebalo-da-vladaju-ljudi-koji-znaju-da-uivaju-u-svemu-svima-bi-bilo-dobro
meša selimovićsvijetombitrebalodavladajuljudikojiznajuuživajusvemusvimabilodobrosvijetom bibi trebalotrebalo dada vladajuvladaju ljudiljudi kojikoji znajuznaju dada uživajuu svemusvima bibi bilobilo dobrosvijetom bi trebalobi trebalo datrebalo da vladajuda vladaju ljudivladaju ljudi kojiljudi koji znajukoji znaju daznaju da uživajusvima bi bilobi bilo dobrosvijetom bi trebalo dabi trebalo da vladajutrebalo da vladaju ljudida vladaju ljudi kojivladaju ljudi koji znajuljudi koji znaju dakoji znaju da uživajusvima bi bilo dobrosvijetom bi trebalo da vladajubi trebalo da vladaju ljuditrebalo da vladaju ljudi kojida vladaju ljudi koji znajuvladaju ljudi koji znaju daljudi koji znaju da uživaju

Dovoljno je da ljudi znaju da su se izbori održali. Ljudi koji glasaju ne odlučuju ništa. Ljudi koji broje glasove odlučuju o svemu.Pre svega decu bi trebalo poveravati samo ljudima koji se odlikuju bilo srcem bilo duhom.Postoje samo dvije vrste privlačnih ljudi, jedni koji znaju apsolutno sve i drugi koji ne znaju apsolutno ništa.Da sam drukčiji, da život nosim kao tegobu, da sam ogorčen, počeo bih da se gubim, da pijem, da mrzim, postao bih nezadovoljnik koji se okreće protiv cijelog svijeta. A ne mogu to. Usprkos svemu, živim kao i drugi ljudi, koji su bez moga biljega, veseo i tužan zbog običnih stvari, veseo zbog dobrih ljudi koji su pomalo zli, tužan zbog zlih ljudi koji su rijetko dobri.Zli su ljudi oni koji ne znaju za ljubav i zato ne znaju ni za stid. Oni imaju snage tražiti ljubav – jer je ne trebaju i imaju hrabrosti nuditi je – jer nemaju što dati.Postoji jedan nerješiv problem kod nas, oni koji te vole to ne znaju da pokažu, a oni koji te mrze to ne znaju da sakriju.