Svo naše znanje počinje sa osjetilima, onda produži do razumijevanja i završi sa razumom. Ne postoji ništa više od razuma.


svo-nae-znanje-poinje-osjetilima-onda-produi-do-razumijevanja-i-zavri-razumom-ne-postoji-vie-od-razuma
imanuel kantsvonaeznanjepočinjeosjetilimaondaprodužidorazumijevanjazavrirazumomnepostojinitavieodrazumasvo našenaše znanjeznanje počinjepočinje sasa osjetilimaonda produžiproduži dodo razumijevanjarazumijevanja ii završizavrši sasa razumomne postojipostoji ništaništa viševiše odod razumasvo naše znanjenaše znanje počinjeznanje počinje sapočinje sa osjetilimaonda produži doproduži do razumijevanjado razumijevanja irazumijevanja i završii završi sazavrši sa razumomne postoji ništapostoji ništa višeništa više odviše od razumasvo naše znanje počinjenaše znanje počinje saznanje počinje sa osjetilimaonda produži do razumijevanjaproduži do razumijevanja ido razumijevanja i završirazumijevanja i završi sai završi sa razumomne postoji ništa višepostoji ništa više odništa više od razumasvo naše znanje počinje sanaše znanje počinje sa osjetilimaonda produži do razumijevanja iproduži do razumijevanja i završido razumijevanja i završi sarazumijevanja i završi sa razumomne postoji ništa više odpostoji ništa više od razuma

Svo naše znanje počinje sa čulima, onda produži do razumevanja i završi sa razumom. Ne postoji ništa više od razuma.Što se više povećava naše znanje, sve se više odmotava i ukazuje naše neznanje.Bez svake sumnje sve naše znanje počinje sa iskustvom.Iako svo naše znanje počinje sa iskustvom, ne znači automatski da ono jedino nastaje iz iskustva.Ono što je prošlo više ne postoji, ono što će biti još nije došlo. Pa šta onda postoji? Samo ona tačka u kojoj se sastaju prošlo i buduće. Eto, u toj tački je sav naš život.Život je pun nesreće, usamljenosti i patnje – i onda se prerano završi.