Svo zlato koje se nalazi iznad i ispod zemlje nije dovoljno da se da za vrednost vrline.


svo-zlato-koje-se-nalazi-iznad-i-ispod-zemlje-nije-dovoljno-da-se-da-za-vrednost-vrline
platonsvozlatokojesenalaziiznadispodzemljenijedovoljnodazavrednostvrlinesvo zlatozlato kojekoje sese nalazinalazi iznadiznad ii ispodispod zemljezemlje nijenije dovoljnodovoljno dada sese dada zaza vrednostvrednost vrlinesvo zlato kojezlato koje sekoje se nalazise nalazi iznadnalazi iznad iiznad i ispodi ispod zemljeispod zemlje nijezemlje nije dovoljnonije dovoljno dadovoljno da seda se dase da zada za vrednostza vrednost vrlinesvo zlato koje sezlato koje se nalazikoje se nalazi iznadse nalazi iznad inalazi iznad i ispodiznad i ispod zemljei ispod zemlje nijeispod zemlje nije dovoljnozemlje nije dovoljno danije dovoljno da sedovoljno da se dada se da zase da za vrednostda za vrednost vrlinesvo zlato koje se nalazizlato koje se nalazi iznadkoje se nalazi iznad ise nalazi iznad i ispodnalazi iznad i ispod zemljeiznad i ispod zemlje nijei ispod zemlje nije dovoljnoispod zemlje nije dovoljno dazemlje nije dovoljno da senije dovoljno da se dadovoljno da se da zada se da za vrednostse da za vrednost vrline

Pravo je čudo kako čovek u tuđini odjedanput počne da shvata vrednost nekih stvari i reči, na koje kod kuće nije ni obraćao pažnju. -Momo Kapor
pravo-udo-kako-ovek-u-ini-odjedanput-pone-da-shvata-vrednost-nekih-stvari-i-rei-na-koje-kod-kue-nije-obraao-panju
Ništa nije dovoljno za čoveka kome je ono što je dovoljno premalo. -Epikur
ni-nije-dovoljno-za-oveka-kome-ono-to-dovoljno-premalo
Kome je dovoljno premalo, nije mu nikad dovoljno. -Epiktet
kome-dovoljno-premalo-nije-mu-nikad-dovoljno