Svojim načelima čovek želi da svoje navike tiraniše ili opravda, da im iskaže poštovanje ili da ih naruži, ili da ih prikrije: — dva čoveka istih načela, verovatno njima hoće nešto iz osnova različito.


svojim-naelima-ovek-eli-da-svoje-navike-tiranie-ili-opravda-da-im-iskae-potovanje-ili-da-ih-narui-ili-da-ih-prikrije-dva-oveka-istih-naela-verovatno
fridrih ničesvojimnačelimačovekželidasvojenaviketiranieiliopravdaimiskažepotovanjeihnaružiprikrijedvačovekaistihnačelaverovatnonjimahoćenetoizosnovarazličitosvojim načelimanačelima čovekčovek želiželi dada svojesvoje navikenavike tiranišetiraniše iliili opravdada imim iskažeiskaže poštovanjepoštovanje iliili dada ihih naružiili dada ihih prikrije— dvadva čovekačoveka istihistih načelaverovatno njimanjima hoćehoće neštonešto iziz osnovaosnova različitosvojim načelima čoveknačelima čovek želičovek želi daželi da svojeda svoje navikesvoje navike tiranišenavike tiraniše ilitiraniše ili opravdada im iskažeim iskaže poštovanjeiskaže poštovanje ilipoštovanje ili daili da ihda ih naružiili da ihda ih prikrije— dva čovekadva čoveka istihčoveka istih načelaverovatno njima hoćenjima hoće neštohoće nešto iznešto iz osnovaiz osnova različito

Stara šema . Ili si guverner ili đubretar ili hodač po žici ili pljačkaš banaka ili zubar ili berač voća ili si ovo ili si ono. Želiš da radiš dobar posao. Stižeš na svoje radno mesto i onda stojiš i čekaš nekog govnara.Svaki čovek koji želi da bude predsednik je ili lud ili egomanijak.Žena nikad ne vidi jednog muškarca u celini, nego uvek u detalju: da lepo peva, ili lepo igra, ili lepo svira, ili se lepo oblači, ili se lepo ponaša, ili, najzad, da ima uspeha u društvu ili uspeha kod žena.Čvrsto verujem u Boga, ali ne idem dalje od toga. Ne pripadam nijednoj denominaciji. Nisam katolik ili presbiterijanac ili baptist ili metodist ili Jevrej ili musliman. Nisam nijedno od tih stvari. I siguran sam da je Bog skroz ok sa tim.Ima mnogo samih žena na svetu sa jednim, dva ili tri deteta. I čovek se pita, kud su muževi otišli ili kud su ljubavnici otišlii ostavili iza sebe sve te ruke, oči, stopala i glasove.Srbin ima prirodnu tendenciju da sve svoje velike ljude ili poubija ili unizi, i da ih zatim opeva u svom desetercu kao heroje svoje nacije, i, najzad proglasi svetiteljima svoje crkve.