Svojim načelima čovek želi da svoje navike tiraniše ili opravda, da im iskaže poštovanje ili da ih naruži, ili da ih prikrije: — dva čoveka istih načela, verovatno njima hoće nešto iz osnova različito.


svojim-naelima-ovek-eli-da-svoje-navike-tiranie-ili-opravda-da-im-iskae-potovanje-ili-da-ih-narui-ili-da-ih-prikrije-dva-oveka-istih-naela-verovatno
fridrih ničesvojimnačelimačovekželidasvojenaviketiranieiliopravdaimiskažepotovanjeihnaružiprikrijedvačovekaistihnačelaverovatnonjimahoćenetoizosnovarazličitosvojim načelimanačelima čovekčovek želiželi dada svojesvoje navikenavike tiranišetiraniše iliili opravdada imim iskažeiskaže poštovanjepoštovanje iliili dada ihih naružiili dada ihih prikrije— dvadva čovekačoveka istihistih načelaverovatno njimanjima hoćehoće neštonešto iziz osnovaosnova različitosvojim načelima čoveknačelima čovek želičovek želi daželi da svojeda svoje navikesvoje navike tiranišenavike tiraniše ilitiraniše ili opravdada im iskažeim iskaže poštovanjeiskaže poštovanje ilipoštovanje ili daili da ihda ih naružiili da ihda ih prikrije— dva čovekadva čoveka istihčoveka istih načelaverovatno njima hoćenjima hoće neštohoće nešto iznešto iz osnovaiz osnova različito

Svaki čovek koji želi da bude predsednik je ili lud ili egomanijak. -Dvajt Ajzenhauer
svaki-ovek-koji-eli-da-bude-predsednik-ili-lud-ili-egomanijak
Ima mnogo samih žena na svetu sa jednim, dva ili tri deteta. I čovek se pita, kud su muževi otišli ili kud su ljubavnici otišlii ostavili iza sebe sve te ruke, oči, stopala i glasove. -Čarls Bukovski
ima-mnogo-samih-ena-na-svetu-jednim-dva-ili-tri-deteta-i-ovek-se-pita-kud-su-muevi-otili-ili-kud-su-ljubavnici-otilii-ostavili-iza-sebe-sve-te-ruke
Srbin ima prirodnu tendenciju da sve svoje velike ljude ili poubija ili unizi, i da ih zatim opeva u svom desetercu kao heroje svoje nacije, i, najzad proglasi svetiteljima svoje crkve. -Jovan Dučić
srbin-ima-prirodnu-tendenciju-da-sve-svoje-velike-ljude-ili-poubija-ili-unizi-i-da-ih-zatim-opeva-u-svom-desetercu-kao-heroje-svoje-nacije-i-najzad