Ta devojka je uživala u svemu što je meni bilo dosadno, a sve u čemu sam ja uživao je bilo njoj dosadno. Savršen par: ono što nas je držalo zajedno bila je ta podnošljiva i nepodenošljiva distanca. Svakog dana smo se viđali- i svake noći- ne rešivši ništa, i bez ikakve šanse da išta rešimo. Savršeno.


ta-devojka-uivala-u-svemu-to-meni-bilo-dosadno-a-sve-u-emu-sam-ja-uivao-bilo-njoj-dosadno-savr-ono-to-nas-dralo-zajedno-bila-podnoljiva-i
Čarls bukovskidevojkauživalasvemutomenibilodosadnosvečemusamjauživaonjojdosadnosavrenononasdržalozajednobilapodnoljivanepodenoljivadistancasvakogdanasmoseviđalisvakenoćinereivinitabezikakveansedaitareimosavrenota devojkadevojka jeje uživalauživala uu svemusvemu štošto jeje menimeni bilobilo dosadnosve uu čemučemu samsam jaja uživaouživao jeje bilobilo njojnjoj dosadnosavršen parono štošto nasnas jeje držalodržalo zajednozajedno bilabila jeta podnošljivapodnošljiva ii nepodenošljivanepodenošljiva distancasvakog danadana smosmo sese viđalii svakesvake noćine rešivširešivši ništai bezbez ikakveikakve šansešanse dada ištaišta rešimota devojka jedevojka je uživalaje uživala uuživala u svemuu svemu štosvemu što ješto je menije meni bilomeni bilo dosadnoa sve usve u čemuu čemu samčemu sam jasam ja uživaoja uživao jeuživao je biloje bilo njojbilo njoj dosadnoono što nasšto nas jenas je držaloje držalo zajednodržalo zajedno bilazajedno bila jebila je taje ta podnošljivata podnošljiva ipodnošljiva i nepodenošljivai nepodenošljiva distancasvakog dana smodana smo sesmo se viđalii svake noćine rešivši ništai bez ikakvebez ikakve šanseikakve šanse dašanse da ištada išta rešimo

Nije mi dosadno. Ja sam radoznao da doznam, sve što nisam doznao. -Miroslav Mika Antić
nije-mi-dosadno-ja-sam-radoznao-da-doznam-sve-to-nisam-doznao
U nastojanju da dostignem ono što je za mene bilo idealno propustio sam da ostvarim ono što je bilo moguće.
u-nastojanju-da-dostignem-ono-to-za-mene-bilo-idealno-propustio-sam-da-ostvarim-ono-to-bilo-mogue
Sve se u meni otima prema onome što je bilo ili što će biti, ali ne uspjevam da pređem granicu ove noći. -Meša Selimović
sve-se-u-meni-otima-prema-onome-to-bilo-ili-to-e-biti-ali-ne-uspjevam-da-preem-granicu-ove-noi