Tada sam se jedini put usudio da je pitam zasto me voli. Odgovorila je: Ne znam, a iskreno govoreći, i ne zanima me da znam.


tada-sam-se-jedini-put-usudio-da-pitam-zasto-me-voli-odgovorila-ne-znam-a-iskreno-govorei-i-ne-zanima-me-da-znam
paulo koeljotadasamsejediniputusudiodapitamzastomevoliodgovorilaneznamiskrenogovorećinezanimaznamtada samsam sese jedinijedini putput usudiousudio dada jeje pitampitam zastozasto meme voliodgovorila jene znamiskreno govorećii nene zanimazanima meme dada znamtada sam sesam se jedinise jedini putjedini put usudioput usudio dausudio da jeda je pitamje pitam zastopitam zasto mezasto me volia iskreno govorećii ne zanimane zanima mezanima me dame da znamtada sam se jedinisam se jedini putse jedini put usudiojedini put usudio daput usudio da jeusudio da je pitamda je pitam zastoje pitam zasto mepitam zasto me volii ne zanima mene zanima me dazanima me da znamtada sam se jedini putsam se jedini put usudiose jedini put usudio dajedini put usudio da jeput usudio da je pitamusudio da je pitam zastoda je pitam zasto meje pitam zasto me volii ne zanima me dane zanima me da znam

Tada sam se jedini put usudio da je pitam zasto me voli.Odgovorila je:
tada-sam-se-jedini-put-usudio-da-pitam-zasto-me-voliodgovorila-ne-znam-a-iskreno-govorei-i-ne-zanima-me-da-znam
Htio bih toliko toga da ti kažem, a ne znam, ne znam ništa bolje sad kad se voli. -Miroslav Mika Antić
htio-bih-toliko-toga-da-ti-kaem-a-ne-znam-ne-znam-bolje-sad-kad-se-voli
Išao sam u Zimbabve. Sada znam kako se belci osećaju u Americi – opusteno! To znam, jer kada sam čuo policijsku sirenu tamo, znao sam da nije zbog mene. -Ričard Prajor
iao-sam-u-zimbabve-sada-znam-kako-se-belci-oseaju-u-americi-opusteno-to-znam-jer-kada-sam-uo-policijsku-sirenu-tamo-znao-sam-da-nije-zbog-mene
Znam ko sam, znam u šta verujem, i to je sve što je potrebno da znam. -Vil Smit
znam-ko-sam-znam-u-verujem-i-to-sve-to-potrebno-da-znam
Dimitrije – jer ja znam zasto… :*
dimitrije-jer-ja-znam-zasto
Samo Marko jer ja znam zasto … :D :) ♥
samo-marko-jer-ja-znam-zasto-d