Taj čovek (Nikola Pašić) je, javno priznajem, mnogo učinio za vašu zemlju. Sigurno je jedan od onih vaših državnika koji su najviše učinili. Međutim, on je to učinio zato što su mu se lični interesi poklapali sa interesima zemlje. Da su mu interesi bili suprotni, on bi svoju veliku inteligenciju — u velikom delu satkanu od lukavstva i spontane intuicije — koristio protiv vas.


taj-ovek-nikola-pai-javno-priznajem-mnogo-uinio-za-vau-zemlju-sigurno-jedan-od-onih-vaih-dravnika-koji-su-najvie-uinili-meutim-on-to-uinio-zato-to
arčibald rajstajčoveknikolapaićjavnopriznajemmnogoučiniozavauzemljusigurnojedanodonihvaihdržavnikakojisunajvieučinilimeđutimontozatotomuseličniinteresipoklapaliinteresimazemljedabilisuprotnibisvojuvelikuinteligencijuvelikomdelusatkanulukavstvaspontaneintuicijekoristioprotivvastaj čovekčovek (nikola(nikola pašić)pašić) jejavno priznajemmnogo učinioučinio zaza vašuvašu zemljusigurno jeje jedanjedan odod onihonih vašihvaših državnikadržavnika kojikoji susu najvišenajviše učinilion jeučinio zatozato štošto susu mumu sese ličnilični interesiinteresi poklapalipoklapali sasa interesimainteresima zemljeda susu mumu interesiinteresi bilibili suprotnion bibi svojusvoju velikuveliku inteligencijuinteligenciju —u velikomvelikom deludelu satkanusatkanu odod lukavstvalukavstva ii spontanespontane intuicijeintuicije —— koristiokoristio protivprotiv vastaj čovek (nikolačovek (nikola pašić)(nikola pašić) jemnogo učinio zaučinio za vašuza vašu zemljusigurno je jedanje jedan odjedan od onihod onih vašihonih vaših državnikavaših državnika kojidržavnika koji sukoji su najvišesu najviše učinilije to učinioučinio zato štozato što sušto su musu mu semu se ličnise lični interesilični interesi poklapaliinteresi poklapali sapoklapali sa interesimasa interesima zemljeda su musu mu interesimu interesi biliinteresi bili suprotnion bi svojubi svoju velikusvoju veliku inteligencijuveliku inteligenciju —inteligenciju — u— u velikomu velikom deluvelikom delu satkanudelu satkanu odsatkanu od lukavstvaod lukavstva ilukavstva i spontanei spontane intuicijespontane intuicije —intuicije — koristio— koristio protivkoristio protiv vas

Ukoliko ne znate koji su uzroci vaših grešaka, onda niste mudriji nego što ste bili na početku. -Napoleon Hil
ukoliko-ne-znate-koji-su-uzroci-vaih-greaka-onda-niste-mudriji-nego-to-ste-bili-na-poetku
Novac nije nikada nikoga učinio srećnim – niti će. Nema ništa u prirodi novca što uzrokuje sreći. Što ga čovek više ima sve više ga želi. -Bendžamin Frenklin
novac-nije-nikada-nikoga-uinio-srenim-niti-e-nema-u-prirodi-novca-to-uzrokuje-srei-to-ga-ovek-vie-ima-sve-vie-ga-eli
Novac nije nikada nikoga učinio srećnim - niti će. Nema ništa u prirodi novca što uzrokuje sreći. Što ga čovek više ima sve više ga želi. -Bendžamin Frenklin
novac-nije-nikada-nikoga-uinio-srenim-niti-e-nema-u-prirodi-novca-to-uzrokuje-srei-to-ga-ovek-vie-ima-sve-vie-ga-eli