Tajna da se bude dosadan jeste u tome da se kaže sve.


tajna-da-se-bude-dosadan-jeste-u-tome-da-se-kae-sve
voltertajnadasebudedosadanjestetomekažesvetajna dada sese budebude dosadandosadan jestejeste uu tometome dada sese kažekaže svetajna da seda se budese bude dosadanbude dosadan jestedosadan jeste ujeste u tomeu tome datome da seda se kažese kaže svetajna da se budeda se bude dosadanse bude dosadan jestebude dosadan jeste udosadan jeste u tomejeste u tome dau tome da setome da se kažeda se kaže svetajna da se bude dosadanda se bude dosadan jestese bude dosadan jeste ubude dosadan jeste u tomedosadan jeste u tome dajeste u tome da seu tome da se kažetome da se kaže sve

Zamislite tu nesreću kad neko ne ume da bude ono što zaista jeste, i da u tome što jeste bude i svečan i uspravan, nego vam stalno zavidi što ne zna da bude: vi. -Miroslav Mika Antić
zamislite-nesreu-kad-neko-ne-ume-da-bude-ono-to-zaista-jeste-i-da-u-tome-to-jeste-bude-i-svean-i-uspravan-nego-vam-stalno-zavidi-to-ne-zna-da-bude-vi
Tajna uspjeha je u samo u tome da se pokreneš. -Agata Kristi
tajna-uspjeha-u-samo-u-tome-da-se-pokrene
Jedini način da žena bude verna jeste: da bude zaljubljena ili ružna. -Monteskje
jedini-nain-da-ena-bude-verna-jeste-da-bude-zaljubljena-ili-runa
Tajna moga uticaja je uvek bila u tome da je ostajala tajnom. -Salvador Dali
tajna-moga-uticaja-uvek-bila-u-tome-da-ostajala-tajnom