Tajna da se bude dosadan jeste u tome da se kaže sve.


tajna-da-se-bude-dosadan-jeste-u-tome-da-se-kae-sve
voltertajnadasebudedosadanjestetomekažesvetajna dada sese budebude dosadandosadan jestejeste uu tometome dada sese kažekaže svetajna da seda se budese bude dosadanbude dosadan jestedosadan jeste ujeste u tomeu tome datome da seda se kažese kaže svetajna da se budeda se bude dosadanse bude dosadan jestebude dosadan jeste udosadan jeste u tomejeste u tome dau tome da setome da se kažeda se kaže svetajna da se bude dosadanda se bude dosadan jestese bude dosadan jeste ubude dosadan jeste u tomedosadan jeste u tome dajeste u tome da seu tome da se kažetome da se kaže sve

Zamislite tu nesreću kad neko ne ume da bude ono što zaista jeste, i da u tome što jeste bude i svečan i uspravan, nego vam stalno zavidi što ne zna da bude: vi.Tajna čovečijeg života nije u tome da samo živi, već u tome zašto živi.Tajna uspjeha je u samo u tome da se pokreneš.Tajna uspjeha je samo u tome da se pokreneš.Jedini način da žena bude verna jeste: da bude zaljubljena ili ružna.Tajna moga uticaja je uvek bila u tome da je ostajala tajnom.