Tajna života leži u tome da se padne sedam puta i ustane i osmi put.


tajna-ivota-i-u-tome-da-se-padne-sedam-puta-i-ustane-i-osmi-put
paulo koeljotajnaživotaležitomedasepadnesedamputaustaneosmiputtajna životaživota ležileži uu tometome dada sese padnepadne sedamsedam putaputa ii ustaneustane ii osmiosmi puttajna života ležiživota leži uleži u tomeu tome datome da seda se padnese padne sedampadne sedam putasedam puta iputa i ustanei ustane iustane i osmii osmi puttajna života leži uživota leži u tomeleži u tome dau tome da setome da se padneda se padne sedamse padne sedam putapadne sedam puta isedam puta i ustaneputa i ustane ii ustane i osmiustane i osmi puttajna života leži u tomeživota leži u tome daleži u tome da seu tome da se padnetome da se padne sedamda se padne sedam putase padne sedam puta ipadne sedam puta i ustanesedam puta i ustane iputa i ustane i osmii ustane i osmi put

Tajna čovečijeg života nije u tome da samo živi, već u tome zašto živi.Kap vode koja padne na usijano gvožđe ispariće, ista kap ako padne na lotosov cvet, blistaće kao perla, a ako padne na školjku, postaće biser. Tako čovek postaje ono sa čim se udružuje.Tajna uspjeha je u samo u tome da se pokreneš.Tajna uspjeha je samo u tome da se pokreneš.Čaka Norisa su dva puta ispustili kad je bio beba. Prvi put na Hirošimu, drugi put na Nagasaki.Tajna da se bude dosadan jeste u tome da se kaže sve.