Tajna moga uticaja je uvek bila u tome da je ostajala tajnom.


tajna-moga-uticaja-uvek-bila-u-tome-da-ostajala-tajnom
salvador dalitajnamogauticajauvekbilatomedaostajalatajnomtajna mogamoga uticajauticaja jeje uvekuvek bilabila uu tometome dada jeje ostajalaostajala tajnomtajna moga uticajamoga uticaja jeuticaja je uvekje uvek bilauvek bila ubila u tomeu tome datome da jeda je ostajalaje ostajala tajnomtajna moga uticaja jemoga uticaja je uvekuticaja je uvek bilaje uvek bila uuvek bila u tomebila u tome dau tome da jetome da je ostajalada je ostajala tajnomtajna moga uticaja je uvekmoga uticaja je uvek bilauticaja je uvek bila uje uvek bila u tomeuvek bila u tome dabila u tome da jeu tome da je ostajalatome da je ostajala tajnom

Tajna uspjeha je u samo u tome da se pokreneš. -Agata Kristi
tajna-uspjeha-u-samo-u-tome-da-se-pokrene
Tajna da se bude dosadan jeste u tome da se kaže sve. -Volter
tajna-da-se-bude-dosadan-jeste-u-tome-da-se-kae-sve
Tajna života leži u tome da se padne sedam puta i ustane i osmi put. -Paulo Koeljo
tajna-ivota-i-u-tome-da-se-padne-sedam-puta-i-ustane-i-osmi-put