Tajna čovečijeg života nije u tome da samo živi, već u tome zašto živi.


tajna-oveijeg-ivota-nije-u-tome-da-samo-ivi-ve-u-tome-zato-ivi
fjodor mihajlovič dostojevskitajnačovečijegživotanijetomedasamoživivećzatoživitajna čovečijegčovečijeg životaživota nijenije uu tometome dada samosamo živiveć uu tometome zaštozašto živitajna čovečijeg životačovečijeg života niježivota nije unije u tomeu tome datome da samoda samo živiveć u tomeu tome zaštotome zašto živitajna čovečijeg života niječovečijeg života nije uživota nije u tomenije u tome dau tome da samotome da samo živiveć u tome zaštou tome zašto živitajna čovečijeg života nije učovečijeg života nije u tomeživota nije u tome danije u tome da samou tome da samo živiveć u tome zašto živi

Prava vera je u tome da se uvek živi dobrim životom, u ljubavi sa svima, da se postupa sa bližnjima uvek onako kako želiš da oni s tobom postupaju. U tome je istina. I toj veri učili su uvek svi istiniti mudraci i ljudi svetoga života svih naroda.Tajna života leži u tome da se padne sedam puta i ustane i osmi put.Tajna uspjeha je u samo u tome da se pokreneš.Tajna uspjeha je samo u tome da se pokreneš.Već dugo nije riječ o tome što ti ja dopuštam. Sad je već uveliko riječ o tome šta ti sebi dopuštaš, moja mila .Zlo je kad snaga živi bez razuma, ali nije ni dobro kada razum živi bez snage.