Tajna čovečijeg života nije u tome da samo živi, već u tome zašto živi.


tajna-oveijeg-ivota-nije-u-tome-da-samo-ivi-ve-u-tome-zato-ivi
fjodor mihajlovič dostojevskitajnačovečijegživotanijetomedasamoživivećzatoživitajna čovečijegčovečijeg životaživota nijenije uu tometome dada samosamo živiveć uu tometome zaštozašto živitajna čovečijeg životačovečijeg života niježivota nije unije u tomeu tome datome da samoda samo živiveć u tomeu tome zaštotome zašto živitajna čovečijeg života niječovečijeg života nije uživota nije u tomenije u tome dau tome da samotome da samo živiveć u tome zaštou tome zašto živitajna čovečijeg života nije učovečijeg života nije u tomeživota nije u tome danije u tome da samou tome da samo živiveć u tome zašto živi

Tajna života leži u tome da se padne sedam puta i ustane i osmi put. -Paulo Koeljo
tajna-ivota-i-u-tome-da-se-padne-sedam-puta-i-ustane-i-osmi-put
Tajna uspjeha je u samo u tome da se pokreneš. -Agata Kristi
tajna-uspjeha-u-samo-u-tome-da-se-pokrene
Zlo je kad snaga živi bez razuma, ali nije ni dobro kada razum živi bez snage. -Maksim Gorki
zlo-kad-snaga-ivi-bez-razuma-ali-nije-dobro-kada-razum-ivi-bez-snage