Tajna sreće sastoji se u tome da posmatraš sva čuda ovoga svijeta, ali da nikad ne zaboraviš ni na one dvije kapi ulja u kašičici.


tajna-sree-sastoji-se-u-tome-da-posmatra-sva-uda-ovoga-svijeta-ali-da-nikad-ne-zaboravi-na-one-dvije-kapi-ulja-u-kai
paulo koeljotajnasrećesastojisetomedaposmatrasvačudaovogasvijetaalinikadnezaboravinaonedvijekapiuljakaičicitajna srećesreće sastojisastoji sese uu tometome dada posmatrašposmatraš svasva čudačuda ovogaovoga svijetaali dada nikadnikad nene zaboravišzaboraviš nini nana oneone dvijedvije kapikapi uljaulja uu kašičicitajna sreće sastojisreće sastoji sesastoji se use u tomeu tome datome da posmatrašda posmatraš svaposmatraš sva čudasva čuda ovogačuda ovoga svijetaali da nikadda nikad nenikad ne zaboravišne zaboraviš nizaboraviš ni nani na onena one dvijeone dvije kapidvije kapi uljakapi ulja uulja u kašičicitajna sreće sastoji sesreće sastoji se usastoji se u tomese u tome dau tome da posmatraštome da posmatraš svada posmatraš sva čudaposmatraš sva čuda ovogasva čuda ovoga svijetaali da nikad neda nikad ne zaboravišnikad ne zaboraviš nine zaboraviš ni nazaboraviš ni na oneni na one dvijena one dvije kapione dvije kapi uljadvije kapi ulja ukapi ulja u kašičicitajna sreće sastoji se usreće sastoji se u tomesastoji se u tome dase u tome da posmatrašu tome da posmatraš svatome da posmatraš sva čudada posmatraš sva čuda ovogaposmatraš sva čuda ovoga svijetaali da nikad ne zaboravišda nikad ne zaboraviš ninikad ne zaboraviš ni nane zaboraviš ni na onezaboraviš ni na one dvijeni na one dvije kapina one dvije kapi uljaone dvije kapi ulja udvije kapi ulja u kašičici

Žena stoji, kao kapija, na izlazu kao i na ulazu ovoga svijeta. -Ivo Andric
ena-stoji-kao-kapija-na-izlazu-kao-i-na-ulazu-ovoga-svijeta
Tajna sreće je sloboda. A tajna slobode je hrabrost. -Tukidid
tajna-sree-sloboda-a-tajna-slobode-hrabrost