Tajna uspeha leži u investiranju u obrazovanje, kao što to rade u razvijenim zemljama. Dakle, ne prvo u tehnologiju i mašine. To dolazi kasnije, sa obučenim i obrazovanim ljudima. S obzirom na to da mi kasnimo sa reformama, jedini način da nadomestimo taj nedostatak je nelinearni, skokovit razvoj, a baza za to je obrazovanje. Edukacija, trening, znanje osnovni su pokretači razvoja.


tajna-uspeha-i-u-investiranju-u-obrazovanje-kao-to-to-rade-u-razvijenim-zemljama-dakle-ne-prvo-u-tehnologiju-i-ine-to-dolazi-kasnije-obuenim-i
zoran Đinđićtajnauspehaležiinvestiranjuobrazovanjekaototoraderazvijenimzemljamadakleneprvotehnologijumainetodolazikasnijeobučenimobrazovanimljudimaobziromnadamikasnimoreformamajedininačinnadomestimotajnedostataknelinearniskokovitrazvojbazazaobrazovanjeedukacijatreningznanjeosnovnisupokretačirazvojatajna uspehauspeha ležileži uu investiranjuinvestiranju uu obrazovanjekao štorade uu razvijenimrazvijenim zemljamane prvoprvo uu tehnologijutehnologiju ii mašinedolazi kasnijesa obučenimobučenim ii obrazovanimobrazovanim ljudimas obziromobzirom nada mimi kasnimokasnimo sasa reformamajedini načinnačin dada nadomestimonadomestimo tajtaj nedostataknedostatak jeje nelinearniskokovit razvojbaza zaje obrazovanjeznanje osnovniosnovni susu pokretačipokretači razvojatajna uspeha ležiuspeha leži uleži u investiranjuu investiranju uinvestiranju u obrazovanješto to raderade u razvijenimu razvijenim zemljamane prvo uprvo u tehnologijuu tehnologiju itehnologiju i mašinesa obučenim iobučenim i obrazovanimi obrazovanim ljudimas obzirom nana to dada mi kasnimomi kasnimo sakasnimo sa reformamajedini način danačin da nadomestimoda nadomestimo tajnadomestimo taj nedostataktaj nedostatak jenedostatak je nelinearnia baza zaza to jeznanje osnovni suosnovni su pokretačisu pokretači razvoja

Formalno obrazovanje će vam omogućiti normalan život. Samostalno obrazovanje će vam doneti bogatstvo. -Džim Ron
formalno-obrazovanje-e-vam-omoguiti-normalan-ivot-samostalno-obrazovanje-e-vam-doneti-bogatstvo
Duhovitost je drskost koja je stekla obrazovanje. -Aristotel
duhovitost-drskost-koja-stekla-obrazovanje
Telesno obrazovanje treba da je jednako sa umnim obrazovanjem. -Sokrat
telesno-obrazovanje-treba-da-jednako-umnim-obrazovanjem
Istinito ili lažno, ono što se priča o ljudima ima četo toliko značaja u njihovu životu, i naročito u njihovoj sudbini, kao i ono što oni rade. -Viktor Igo
istinito-ili-no-ono-to-se-pria-o-ljudima-ima-eto-toliko-znaaja-u-njihovu-ivotu-i-naroito-u-njihovoj-sudbini-kao-i-ono-to-oni-rade
Mozak budale pretvara filozofiju u ludoriju, nauku u praznovjericu i umjetnost u pedanteriju. Otuda univerzitetsko obrazovanje. -Bernard Shaw
mozak-budale-pretvara-filozofiju-u-ludoriju-nauku-u-praznovjericu-i-umjetnost-u-pedanteriju-otuda-univerzitetsko-obrazovanje
Izvor nesreće čovjekove leži u njegovom egoizmu; u tom što hoće da uvijek drugi rade za njega. -Jovan Dučić
izvor-nesree-ovjekove-i-u-njegovom-egoizmu-u-tom-to-hoe-da-uvijek-drugi-rade-za-njega