Tako obično biva. Oni koje želimo da vidimo ne dolaze u časovima kad na njih mislimo i kad ih najviše očekujemo, a pojavljuju se u nekom trenutku kad smo mislima najdalje od njih. I našoj radosti zbog ponovnog viđenja treba tada malo vremena da se stigne sa dna, gde je potisnuta, i pojavi na površini.


tako-obino-biva-oni-koje-elimo-da-vidimo-ne-dolaze-u-asovima-kad-na-njih-mislimo-i-kad-ih-najvie-oekujemo-a-pojavljuju-se-u-nekom-trenutku-kad-smo
ivo andrićtakoobičnobivaonikoježelimodavidimonedolazečasovimakadnanjihmislimoihnajvieočekujemopojavljujusenekomtrenutkusmomislimanajdaljeodnjihnaojradostizbogponovnogviđenjatrebatadamalovremenastignednagdepotisnutapojavipovrinitako običnoobično bivaoni kojekoje želimoželimo dada vidimovidimo nene dolazedolaze uu časovimačasovima kadkad nana njihnjih mislimomislimo ii kadkad ihih najvišenajviše očekujemopojavljuju sese uu nekomnekom trenutkutrenutku kadkad smosmo mislimamislima najdaljenajdalje odod njihi našojnašoj radostiradosti zbogzbog ponovnogponovnog viđenjaviđenja trebatreba tadatada malomalo vremenavremena dada sese stignestigne sasa dnagde jeje potisnutai pojavipojavi nana površinitako obično bivaoni koje želimokoje želimo daželimo da vidimoda vidimo nevidimo ne dolazene dolaze udolaze u časovimau časovima kadčasovima kad nakad na njihna njih mislimonjih mislimo imislimo i kadi kad ihkad ih najvišeih najviše očekujemoa pojavljuju sepojavljuju se use u nekomu nekom trenutkunekom trenutku kadtrenutku kad smokad smo mislimasmo mislima najdaljemislima najdalje odnajdalje od njihi našoj radostinašoj radosti zbogradosti zbog ponovnogzbog ponovnog viđenjaponovnog viđenja trebaviđenja treba tadatreba tada malotada malo vremenamalo vremena davremena da seda se stignese stigne sastigne sa dnagde je potisnutai pojavi napojavi na površini

Oni koje želimo da vidimo ne dolaze u časovima kad na njih mislimo i kad ih najviše očekujemo, a pojavljuju se u nekom trenutku kad smo mislima najdalje od njih. I našoj radosti zbog ponovnog viđenja treba tada vremena da se digne sa dna, gdje je potisnuta, i pojavi se na površini.Tako to obično biva, snove ti poruši onaj koga najviše snivaš…Imao sam puno takvih dana u životu i pamtim ih samo po tome što sam ih zaboravio. Oni su kao slike u dječijim farbankama koje ožive tek kad se oko njih potrudiš, i ja sam, kao i svi, preskočio mnogo stranica tragajući za slikama koje ću lakše obojiti.Danas, mladom čoveku nije dozvoljeno da radi, jer nema slobodnih radnih mesta, zapravo sva ta potencijalna mesta su popunjena nekim dosadnim, starim, olinjalim tipovima, koji ništa ne preduzimaju da se izvučemo iz blata u koje smo se zaglibili. To opet znači da je mladima – željnim znanja i progresa – sve uskraćeno. A najviše životne radosti! Kako neki mladić može sebi da obezbedi penziju, kad nema posla do trideset i neke godine? U ovom trenutku, mi mladi nemamo budućnosti.Ono kad se bas, bas potrudis da nekom objasnis gde neka ulica i ono kad tele samo ode, a ti ostanes sam sa sobom i dalje da objasnjavas?Jer sve je u nama kad žmurimo, a strano kad otvorimo oči. I sve je naše dok želimo, a tuđe kad se ostvari.