Talentom se dobijaju utakmice, ali timskim radom i inteligencijom se osvajaju titule.


talentom-se-dobijaju-utakmice-ali-timskim-radom-i-inteligencijom-se-osvajaju-titule
majkl džordantalentomsedobijajuutakmicealitimskimradominteligencijomosvajajutituletalentom sese dobijajudobijaju utakmiceali timskimtimskim radomradom ii inteligencijominteligencijom sese osvajajuosvajaju tituletalentom se dobijajuse dobijaju utakmiceali timskim radomtimskim radom iradom i inteligencijomi inteligencijom seinteligencijom se osvajajuse osvajaju tituletalentom se dobijaju utakmiceali timskim radom itimskim radom i inteligencijomradom i inteligencijom sei inteligencijom se osvajajuinteligencijom se osvajaju tituleali timskim radom i inteligencijomtimskim radom i inteligencijom seradom i inteligencijom se osvajajui inteligencijom se osvajaju titule

Talenat pobeđuje na utakmicama, ali timski rad i inteligencija osvajaju šampionate. -Majkl Džordan
talenat-pobeuje-na-utakmicama-ali-timski-rad-i-inteligencija-osvajaju-ampionate
Italijani gube fudbalske utakmice kao da je reč o ratovima, a ratove gube kao da su obične fudbalske utakmice. -Vinston Čerčil
italijani-gube-fudbalske-utakmice-kao-da-re-o-ratovima-a-ratove-gube-kao-da-su-obine-fudbalske-utakmice
Bogatstvo nam je više sredstvo za rad nego za prazno hvalisanje: siromaštvo svoje priznavati nije ni za koga sramota, ali je sramotnije ne otimati se siromaštvu radom. -Perikle
bogatstvo-nam-vie-sredstvo-za-rad-nego-za-prazno-hvalisanje-siromatvo-svoje-priznavati-nije-za-koga-sramota-ali-sramotnije-ne-otimati-se-siromatvu