Tebi, o, gluposti ljudska, udaram himnu o bubanj, (…) Danas paseš ko krava nad grobom glupe Evrope, ne umijući drugo nego mahati repom.


tebi-o-gluposti-ljudska-udaram-himnu-o-bubanj-danas-pase-ko-krava-nad-grobom-glupe-evrope-ne-umijui-drugo-nego-mahati-repom
miroslav krlezatebiglupostiljudskaudaramhimnububanjdanaspasekokravanadgrobomglupeevropeneumijućidrugonegomahatirepomgluposti ljudskaudaram himnuhimnu oo bubanj(…) danasdanas pasešpaseš koko kravakrava nadnad grobomgrobom glupeglupe evropene umijućiumijući drugodrugo negonego mahatimahati repomudaram himnu ohimnu o bubanj(…) danas pasešdanas paseš kopaseš ko kravako krava nadkrava nad grobomnad grobom glupegrobom glupe evropene umijući drugoumijući drugo negodrugo nego mahatinego mahati repomudaram himnu o bubanj(…) danas paseš kodanas paseš ko kravapaseš ko krava nadko krava nad grobomkrava nad grobom glupenad grobom glupe evropene umijući drugo negoumijući drugo nego mahatidrugo nego mahati repom(…) danas paseš ko kravadanas paseš ko krava nadpaseš ko krava nad grobomko krava nad grobom glupekrava nad grobom glupe evropene umijući drugo nego mahatiumijući drugo nego mahati repom

Verujem u ljudska bića, i da sva ljudska bića treba poštovati kao takva, bez obzira na njihovu boju. -Malkolm Iks
verujem-u-ljudska-bia-i-da-sva-ljudska-bia-treba-potovati-kao-takva-bez-obzira-na-njihovu-boju
Ljubomora je najveće nespokojstvo, i nasilje nad sobom i nad drugima. -Jovan Dučić
ljubomora-najvee-nespokojstvo-i-nasilje-nad-sobom-i-nad-drugima
Onome ko je jednom vladao nad drugima, nesnosna je vlast svakog drugog nad njime. -Konfučije
onome-ko-jednom-vladao-nad-drugima-nesnosna-vlast-svakog-drugog-nad-njime