Tešio sam se da će sve biti bolje kad se probudim. Ali, postojao je jedan mali problem. Prethodno je trebalo zaspati.


teio-sam-se-da-e-sve-biti-bolje-kad-se-probudim-ali-postojao-jedan-mali-problem-prethodno-trebalo-zaspati
Đorđe balaševićteiosamsedaćesvebitiboljekadprobudimalipostojaojedanmaliproblemprethodnotrebalozaspatitešio samsam sese dada ćeće svesve bitibiti boljebolje kadkad sese probudimpostojao jeje jedanjedan malimali problemprethodno jeje trebalotrebalo zaspatitešio sam sesam se dase da ćeda će sveće sve bitisve biti boljebiti bolje kadbolje kad sekad se probudimpostojao je jedanje jedan malijedan mali problemprethodno je trebaloje trebalo zaspatitešio sam se dasam se da ćese da će sveda će sve bitiće sve biti boljesve biti bolje kadbiti bolje kad sebolje kad se probudimpostojao je jedan malije jedan mali problemprethodno je trebalo zaspatitešio sam se da ćesam se da će svese da će sve bitida će sve biti boljeće sve biti bolje kadsve biti bolje kad sebiti bolje kad se probudimpostojao je jedan mali problem

Kada Bog ne bi postojao, trebalo bi ga izmisliti. -Volter
kada-bog-ne-bi-postojao-trebalo-bi-ga-izmisliti
Na javi sam te ljubio strepeći da ne probudim nekog, a u snovima te ljubim strepeći da sebe ne probudim. -Đorđe Balašević
na-javi-sam-te-ljubio-strepei-da-ne-probudim-nekog-a-u-snovima-te-ljubim-strepei-da-sebe-ne-probudim
Neke stvari mogu mnogo bolje da se osjete nego da se objasne. Ali to ljudi ne znaju, oni vjeruju riječima, to je problem.Treba više vjerovati svojim srcima nego riječima. -Miroslav Mika Antić
neke-stvari-mogu-mnogo-bolje-da-se-osjete-nego-da-se-objasne-ali-to-ljudi-ne-znaju-oni-vjeruju-rijeima-to-problemtreba-vie-vjerovati-svojim-srcima
Kapital je samo plod rada i nikad ne bi postojao da rad nije postojao pre njega. -Abraham Linkoln
kapital-samo-plod-rada-i-nikad-ne-bi-postojao-da-rad-nije-postojao-pre-njega
Ja sam mali čovjek koji je zaboravio da je mali. Uvrijedio sam ih što se usuđujem da mislim. -Meša Selimović
ja-sam-mali-ovjek-koji-zaboravio-da-mali-uvrijedio-sam-ih-to-se-usuujem-da-mislim