Teško je dobro živeti, a lako zlo umreti.


teko-dobro-iveti-a-lako-zlo-umreti
danske poslovicetekodobroživetilakozloumretiteško jeje dobrodobro živetilako zlozlo umretiteško je dobroje dobro živetia lako zlolako zlo umretiteško je dobro živetia lako zlo umreti

Teško je vratiti onome koji mi dobro učini; ko mi zlo učini, lako ću mu vratiti. -Narodne poslovice
teko-vratiti-onome-koji-mi-dobro-uini-ko-mi-zlo-uini-lako-u-mu-vratiti