Teško će se sporazumjeti dva čovjeka koja misle različito. Lako će se sporazumjeti dva čovjeka koja misle.


teko-e-se-sporazumjeti-dva-ovjeka-koja-misle-razliito-lako-e-se-sporazumjeti-dva-ovjeka-koja-misle
meša selimovićtekoćesesporazumjetidvačovjekakojamislerazličitolakomisleteško ćeće sese sporazumjetisporazumjeti dvadva čovjekačovjeka kojakoja mislemisle različitolako ćeće sese sporazumjetisporazumjeti dvadva čovjekačovjeka kojakoja misleteško će seće se sporazumjetise sporazumjeti dvasporazumjeti dva čovjekadva čovjeka kojačovjeka koja mislekoja misle različitolako će seće se sporazumjetise sporazumjeti dvasporazumjeti dva čovjekadva čovjeka kojačovjeka koja misleteško će se sporazumjetiće se sporazumjeti dvase sporazumjeti dva čovjekasporazumjeti dva čovjeka kojadva čovjeka koja mislečovjeka koja misle različitolako će se sporazumjetiće se sporazumjeti dvase sporazumjeti dva čovjekasporazumjeti dva čovjeka kojadva čovjeka koja misleteško će se sporazumjeti dvaće se sporazumjeti dva čovjekase sporazumjeti dva čovjeka kojasporazumjeti dva čovjeka koja misledva čovjeka koja misle različitolako će se sporazumjeti dvaće se sporazumjeti dva čovjekase sporazumjeti dva čovjeka kojasporazumjeti dva čovjeka koja misle

Vješta osoba koja upošljava druge ljude će uposliti mudrog čovjeka, hrabrog čovjeka, gramzivog čovjeka i glupog čovjeka. -Sun Tzu
vje-osoba-koja-upoljava-druge-ljude-e-uposliti-mudrog-ovjeka-hrabrog-ovjeka-gramzivog-ovjeka-i-glupog-ovjeka
Najsigurniji način da pokvarite mladog čovjeka je da ga naučite da više cijeni one koji misle isto od onih koji misle drugačije. -Fridrih Niče
najsigurniji-nain-da-pokvarite-mladog-ovjeka-da-ga-nauite-da-vie-cijeni-one-koji-misle-isto-od-onih-koji-misle-drugaije
Daljina može razdvojiti dva tela, ali ne i dva srca koja se vole…
daljina-moe-razdvojiti-dva-tela-ali-ne-i-dva-srca-koja-se-vole