Teško je kad gledaš nekoga koga voliš sa drugom osobom .. :(


teko-kad-gleda-nekoga-koga-voli-drugom-osobom
tekokadgledanekogakogavolidrugomosobomteško jeje kadkad gledašgledaš nekoganekoga kogakoga volišvoliš sasa drugomdrugom osobomosobomteško je kadje kad gledaškad gledaš nekogagledaš nekoga koganekoga koga voliškoga voliš savoliš sa drugomsa drugom osobomdrugom osobomteško je kad gledašje kad gledaš nekogakad gledaš nekoga kogagledaš nekoga koga volišnekoga koga voliš sakoga voliš sa drugomvoliš sa drugom osobomsa drugom osobomteško je kad gledaš nekogaje kad gledaš nekoga kogakad gledaš nekoga koga volišgledaš nekoga koga voliš sanekoga koga voliš sa drugomkoga voliš sa drugom osobomvoliš sa drugom osobom

Ako nekoga voliš moraš biti spreman pružiti mu slobodu. -Paulo Koeljo
ako-nekoga-voli-mora-biti-spreman-pruiti-mu-slobodu