Teško je nekom poverovati da govori istinu kad znate da bi ste vi na njegovom mestu lagali.


teko-nekom-poverovati-da-govori-istinu-kad-znate-da-bi-ste-vi-na-njegovom-mestu-lagali
tekonekompoverovatidagovoriistinukadznatebistevinanjegovommestulagaliteško jeje nekomnekom poverovatipoverovati dada govorigovori istinuistinu kadkad znateznate dada bibi steste vivi nana njegovomnjegovom mestumestu lagaliteško je nekomje nekom poverovatinekom poverovati dapoverovati da govorida govori istinugovori istinu kadistinu kad znatekad znate daznate da bida bi stebi ste viste vi navi na njegovomna njegovom mestunjegovom mestu lagaliteško je nekom poverovatije nekom poverovati danekom poverovati da govoripoverovati da govori istinuda govori istinu kadgovori istinu kad znateistinu kad znate dakad znate da biznate da bi steda bi ste vibi ste vi naste vi na njegovomvi na njegovom mestuna njegovom mestu lagaliteško je nekom poverovati daje nekom poverovati da govorinekom poverovati da govori istinupoverovati da govori istinu kadda govori istinu kad znategovori istinu kad znate daistinu kad znate da bikad znate da bi steznate da bi ste vida bi ste vi nabi ste vi na njegovomste vi na njegovom mestuvi na njegovom mestu lagali

Obrazovanje se ne sastoji od toga koliko ste zapamtili ili koliko znate. Sastoji se od toga da razlikujete koliko znate, a koliko ne. -Anatol Frans
obrazovanje-se-ne-sastoji-od-toga-koliko-ste-zapamtili-ili-koliko-znate-sastoji-se-od-toga-da-razlikujete-koliko-znate-a-koliko-ne
Čuvajte svoje zdravlje. Negde, na nekom tajnom mestu, daleko, daleko od posla i porodice -Duško Radović
uvajte-svoje-zdravlje-negde-na-nekom-tajnom-mestu-daleko-daleko-od-posla-i-porodice
Gde ste drugarice,sve velike lavice nekada ste bile ribe,a sad ste konobarice mastale o sreci,skoli,milionima… sada kad vas vidim,sve ste sa kurtonima Pljuvali ...
gde-ste-drugaricesve-velike-lavice-nekada-ste-bile-ribea-sad-ste-konobarice-mastale-o-sreciskolimilionima-sada-kad-vas-vidimsve-ste-kurtonima
Neka budućnost kaže istinu,procijenite svakoga čovjeka prema njegovom radu i zaslugama. Sadašnjost je njihova, ali budućnost je moja, za koju sam tako naporno radio. -Nikola Tesla
neka-budunost-kae-istinuprocijenite-svakoga-ovjeka-prema-njegovom-radu-i-zaslugama-sadanjost-njihova-ali-budunost-moja-za-koju-sam-tako-naporno
Veličina čoveka ne ogleda se u njegovom bogatstvu, već u njegovom integritetu i sposobnosti da na ljude oko sebe utiče pozitivno. -Bob Marli
veliina-oveka-ne-ogleda-se-u-njegovom-bogatstvu-ve-u-njegovom-integritetu-i-sposobnosti-da-na-ljude-oko-sebe-utie-pozitivno