Teško je trpeti glad, ali još teže je napraviti sam sebi da jedeš!


teko-trpeti-glad-ali-jo-tee-napraviti-sam-sebi-da-jede
tekotrpetigladalijoteženapravitisamsebidajedeteško jeje trpetitrpeti gladali jošjoš težeteže jeje napravitinapraviti samsam sebisebi dada jedešteško je trpetije trpeti gladali još težejoš teže jeteže je napravitije napraviti samnapraviti sam sebisam sebi dasebi da jedešteško je trpeti gladali još teže jejoš teže je napravititeže je napraviti samje napraviti sam sebinapraviti sam sebi dasam sebi da jedešali još teže je napravitijoš teže je napraviti samteže je napraviti sam sebije napraviti sam sebi danapraviti sam sebi da jedeš

Teško je voleti još teže ne voleti a najteže naći voljenog koji te voli.
teko-voleti-jo-tee-ne-voleti-a-najtee-nai-voljenog-koji-te-voli