Teško je vratiti onome koji mi dobro učini; ko mi zlo učini, lako ću mu vratiti.


teko-vratiti-onome-koji-mi-dobro-uini-ko-mi-zlo-uini-lako-u-mu-vratiti
narodne poslovicetekovratitionomekojimidobroučinikozloučinilakoćumuvratititeško jeje vratitivratiti onomeonome kojikoji mimi dobrodobro učiniko mimi zlozlo učinilako ćuću mumu vratititeško je vratitije vratiti onomevratiti onome kojionome koji mikoji mi dobromi dobro učiniko mi zlomi zlo učinilako ću muću mu vratititeško je vratiti onomeje vratiti onome kojivratiti onome koji mionome koji mi dobrokoji mi dobro učiniko mi zlo učinilako ću mu vratititeško je vratiti onome kojije vratiti onome koji mivratiti onome koji mi dobroonome koji mi dobro učini

Učini dobro-ne kaj se;učini zlo-nadaj se.Teško je dobro živeti, a lako zlo umreti.Dve su stvari uzrok kajanja. Jedna je kad neko učini loše delo, a druga kad ne učini dobro delo.Onima koji nam čine dobro treba dobrom i vratiti.Svako može biti prorok. Onome što zlo radi reci da će zlo proći, a onome koji dobro čini da će biti nagrađen, pa nećeš nikada pogrešiti, jer je to večni zakon prirode. Jer nikada u istoriji zlo nije ostalo nekažnjeno, niti dobro nenagrađeno.Sve zbunjuju te male stvari sa ljubavlju, ali u stvarnosti, ljubav je jedina stvar u svetu koja odbija sve zlo i koja te uvek iznova učini da se osećaš dobro.