Teško zemlji ako su samo rob i laskavac bliski prestolu, a nebom izabrani pesnik ćuti, oborivši oči.


teko-zemlji-ako-su-samo-rob-i-laskavac-bliski-prestolu-a-nebom-izabrani-pesnik-uti-oborivi-oi
aleksandar puškintekozemljiakosusamoroblaskavacbliskiprestolunebomizabranipesnikćutioboriviočiteško zemljizemlji akoako susu samosamo robrob ii laskavaclaskavac bliskibliski prestolunebom izabraniizabrani pesnikpesnik ćutioborivši očiteško zemlji akozemlji ako suako su samosu samo robsamo rob irob i laskavaci laskavac bliskilaskavac bliski prestolua nebom izabraninebom izabrani pesnikizabrani pesnik ćutiteško zemlji ako suzemlji ako su samoako su samo robsu samo rob isamo rob i laskavacrob i laskavac bliskii laskavac bliski prestolua nebom izabrani pesniknebom izabrani pesnik ćutiteško zemlji ako su samozemlji ako su samo robako su samo rob isu samo rob i laskavacsamo rob i laskavac bliskirob i laskavac bliski prestolua nebom izabrani pesnik ćuti

Teško zemlji kuda prođe vojska.Govori samo o onome što ti je jasno inače ćuti.Govori samo o onome što ti je jasno, inače ćuti.Predugo je u ženi bio skriven rob i tiranin. Zato žena još nije sposobna za prijateljstvo; ona poznaje samo ljubav.Ožiljci koje ostavljaju bliski ljudi, ne može izlečiti niko. Znali su kuda udaraju.Teško je kada živiš za dan koji ne znaš kada će doći, za dan kada ćeš je ponovo videti. Teško je, kada si sam i nedostaje ti glas, lice, dodir, osmeh, kada ti nedostaje biće koje je tvoja bolja polovina. Teško je prijatelji. Želim vam da nikad to ne iskusite, jer taj bol prijatelji, nije za ljude.