Teško zemlji ako su samo rob i laskavac bliski prestolu, a nebom izabrani pesnik ćuti, oborivši oči.


teko-zemlji-ako-su-samo-rob-i-laskavac-bliski-prestolu-a-nebom-izabrani-pesnik-uti-oborivi-oi
aleksandar puškintekozemljiakosusamoroblaskavacbliskiprestolunebomizabranipesnikćutioboriviočiteško zemljizemlji akoako susu samosamo robrob ii laskavaclaskavac bliskibliski prestolunebom izabraniizabrani pesnikpesnik ćutioborivši očiteško zemlji akozemlji ako suako su samosu samo robsamo rob irob i laskavaci laskavac bliskilaskavac bliski prestolua nebom izabraninebom izabrani pesnikizabrani pesnik ćutiteško zemlji ako suzemlji ako su samoako su samo robsu samo rob isamo rob i laskavacrob i laskavac bliskii laskavac bliski prestolua nebom izabrani pesniknebom izabrani pesnik ćutiteško zemlji ako su samozemlji ako su samo robako su samo rob isu samo rob i laskavacsamo rob i laskavac bliskirob i laskavac bliski prestolua nebom izabrani pesnik ćuti

Predugo je u ženi bio skriven rob i tiranin. Zato žena još nije sposobna za prijateljstvo; ona poznaje samo ljubav. -Fridrih Niče
predugo-u-eni-bio-skriven-rob-i-tiranin-zato-ena-jo-nije-sposobna-za-prijateljstvo-ona-poznaje-samo-ljubav
Ožiljci koje ostavljaju bliski ljudi, ne može izlečiti niko. Znali su kuda udaraju. -Al Paćino
oiljci-koje-ostavljaju-bliski-ljudi-ne-moe-izleiti-niko-znali-su-kuda-udaraju