Telesno obrazovanje treba da je jednako sa umnim obrazovanjem.


telesno-obrazovanje-treba-da-jednako-umnim-obrazovanjem
sokrattelesnoobrazovanjetrebadajednakoumnimobrazovanjemtelesno obrazovanjeobrazovanje trebatreba dada jeje jednakojednako sasa umnimumnim obrazovanjemtelesno obrazovanje trebaobrazovanje treba datreba da jeda je jednakoje jednako sajednako sa umnimsa umnim obrazovanjemtelesno obrazovanje treba daobrazovanje treba da jetreba da je jednakoda je jednako saje jednako sa umnimjednako sa umnim obrazovanjemtelesno obrazovanje treba da jeobrazovanje treba da je jednakotreba da je jednako sada je jednako sa umnimje jednako sa umnim obrazovanjem

Formalno obrazovanje će vam omogućiti normalan život. Samostalno obrazovanje će vam doneti bogatstvo.Pad sa trećeg sprata jednako je poguban kao i pad sa stotog. Ako već treba da padnem, neka to bude sa što veće visine.Tajna uspeha leži u investiranju u obrazovanje, kao što to rade u razvijenim zemljama. Dakle, ne prvo u tehnologiju i mašine. To dolazi kasnije, sa obučenim i obrazovanim ljudima. S obzirom na to da mi kasnimo sa reformama, jedini način da nadomestimo taj nedostatak je nelinearni, skokovit razvoj, a baza za to je obrazovanje. Edukacija, trening, znanje osnovni su pokretači razvoja.Proveo sam tri dana nedeljno, za 10 godina, obrazujući sebe u javnoj biblioteci, i to je bolje od fakulteta. Ljudi treba da se obrazuju-možete imati kompletno obrazovanje besplatno. Posle 10 godina pročitao sam svaku knjigu u biblioteci i napisao sam hiljadu priča.Duhovitost je drskost koja je stekla obrazovanje.Žena može da se zanese za bogatašem ili artistom, za vojnikom ili sportistom, za lepim ili umnim, ali se najzad dadne, često za ceo život, sasvim drukčijem čoveku nego kakvog je zamišljala ili želela.