Šta ti je život danas, ljudi se pretplaćuju na ljubav kao na povoljne telefonske razgovore.


ti-ivot-danas-ljudi-se-pretplauju-na-ljubav-kao-na-povoljne-telefonske-razgovore
Žarko lauševićŠtatiživotdanasljudisepretplaćujunaljubavkaopovoljnetelefonskerazgovoreŠta titi jeje životživot danasljudi sese pretplaćujupretplaćuju nana ljubavljubav kaokao nana povoljnepovoljne telefonsketelefonske razgovoreŠta ti jeti je životje život danasljudi se pretplaćujuse pretplaćuju napretplaćuju na ljubavna ljubav kaoljubav kao nakao na povoljnena povoljne telefonskepovoljne telefonske razgovoreŠta ti je životti je život danasljudi se pretplaćuju nase pretplaćuju na ljubavpretplaćuju na ljubav kaona ljubav kao naljubav kao na povoljnekao na povoljne telefonskena povoljne telefonske razgovoreŠta ti je život danasljudi se pretplaćuju na ljubavse pretplaćuju na ljubav kaopretplaćuju na ljubav kao nana ljubav kao na povoljneljubav kao na povoljne telefonskekao na povoljne telefonske razgovore

Šta nam vredi što smo rođeni kao ljudi, kada će nas ubiti kao životinje! -Nikanor Para
nam-vredi-to-smo-roeni-kao-ljudi-kada-e-nas-ubiti-kao-ivotinje
Kad se uzme koliko na svijetu ima glupana, luđaka, podlaca i bezličnih ljudi, čovjek izgubi svaku ljubav za život u tako otrovnom zraku. -Jovan Dučić
kad-se-uzme-koliko-na-svijetu-ima-glupana-luaka-podlaca-i-bezlinih-ljudi-ovjek-izgubi-svaku-ljubav-za-ivot-u-tako-otrovnom-zraku