Ti si mi uvek bila u srcu i u dusi zbog tebe sam bio spreman i zivot da dam ali si me prevarila, toje bol koji nikad necu zaboraviti do kraja svog zivota kada si ...


ti-mi-uvek-bila-u-srcu-i-u-dusi-zbog-tebe-sam-bio-spreman-i-zivot-da-dam-ali-me-prevarila-toje-bol-koji-nikad-necu-zaboraviti-do-kraja-svog-zivota
timiuvekbilasrcudusizbogtebesambiospremanzivotdadamalimeprevarilatojebolkojinikadnecuzaboravitidokrajasvogzivotakadati sisi mimi uvekuvek bilabila uu srcusrcu iu dusidusi zbogzbog tebetebe samsam biobio spremanspreman ii zivotzivot dada damdam aliali sisi meme prevarilatoje bolbol kojikoji nikadnikad necunecu zaboravitizaboraviti dodo krajakraja svogsvog zivotazivota kadakada siti si misi mi uvekmi uvek bilauvek bila ubila u srcuu srcu isrcu i ui u dusiu dusi zbogdusi zbog tebezbog tebe samtebe sam biosam bio spremanbio spreman ispreman i zivoti zivot dazivot da damda dam alidam ali siali si mesi me prevarilatoje bol kojibol koji nikadkoji nikad necunikad necu zaboravitinecu zaboraviti dozaboraviti do krajado kraja svogkraja svog zivotasvog zivota kadazivota kada sikada si

Za tebe uvek bicu tu i tebi uvek dacu sve i kada god me pozelis nikad necu reci NE! :) :) :)
za-tebe-uvek-bicu-i-tebi-uvek-dacu-sve-i-kada-god-me-pozelis-nikad-necu-reci-ne
Nikad te necu zaboraviti  zato sto te volim punooo i uvek cu te voleti
nikad-te-necu-zaboraviti-zato-sto-te-volim-punooo-i-uvek-cu-te-voleti
Nikada necu zaboraviti momenat kad sam ti pruzila ruku da se upoznamo… :)
nikada-necu-zaboraviti-momenat-kad-sam-ti-pruzila-ruku-da-se-upoznamo
Čovjek koji nije spreman da umre zbog nečega nije spreman ni da živi. -Martin Luter King
ovjek-koji-nije-spreman-da-umre-zbog-neega-nije-spreman-da-ivi