Ti si najbolja stvar koja mi se desila u životu. Klimnuo sam glavom. Znam lutko, jer ti si najgora koja se desila u mom. To obično ide u paru.


ti-najbolja-stvar-koja-mi-se-desila-u-ivotu-klimnuo-sam-glavom-znam-lutko-jer-ti-najgora-koja-se-desila-u-mom-to-obino-ide-u-paru
Đorđe balaševićtinajboljastvarkojamisedesilaživotuklimnuosamglavomznamlutkojertinajgoramomtoobičnoideparuti sisi najboljanajbolja stvarstvar kojakoja mimi sese desiladesila uu životuklimnuo samsam glavomznam lutkojer titi sisi najgoranajgora kojakoja sese desiladesila uu momobično ideide uu paruti si najboljasi najbolja stvarnajbolja stvar kojastvar koja mikoja mi semi se desilase desila udesila u životuklimnuo sam glavomjer ti siti si najgorasi najgora kojanajgora koja sekoja se desilase desila udesila u momobično ide uide u paruti si najbolja stvarsi najbolja stvar kojanajbolja stvar koja mistvar koja mi sekoja mi se desilami se desila use desila u životujer ti si najgorati si najgora kojasi najgora koja senajgora koja se desilakoja se desila use desila u momobično ide u paruti si najbolja stvar kojasi najbolja stvar koja minajbolja stvar koja mi sestvar koja mi se desilakoja mi se desila umi se desila u životujer ti si najgora kojati si najgora koja sesi najgora koja se desilanajgora koja se desila ukoja se desila u mom

Smrt nije najgora stvar koja se može dogoditi čovjeku. -Platon
smrt-nije-najgora-stvar-koja-se-moe-dogoditi-ovjeku
Sva nesklonost na koju sam naišao, sve nevolje i prepreke su me samo ojačale. Možda to ne shvatiš kada ti se desi, ali udarac u zube je možda najbolja stvar na svetu koja ti se može desiti. -Volt Dizni
sva-nesklonost-na-koju-sam-naiao-sve-nevolje-i-prepreke-su-me-samo-ojaale-moda-to-ne-shvati-kada-ti-se-desi-ali-udarac-u-zube-moda-najbolja-stvar-na
Ako nekoga voliš, voli ga polako, sve što ide brzo, ide naopako. Ljubav koja brzo plane, brzo se i gasi, ljubav koja tiho teče vječno život krasi. -Ljubavne poslovice
ako-nekoga-voli-voli-ga-polako-sve-to-ide-brzo-ide-naopako-ljubav-koja-brzo-plane-brzo-se-i-gasi-ljubav-koja-tiho-tee-vjeno-ivot-krasi
Svaka nepravda je jednaka, a čovjeku se čini da je najveća koja je njemu učinjena. A ako mu se čini, onda i jeste tako, jer ne može se misliti tuđom glavom. -Meša Selimović
svaka-nepravda-jednaka-a-ovjeku-se-ini-da-najvea-koja-njemu-uinjena-a-ako-mu-se-ini-onda-i-jeste-tako-jer-ne-moe-se-misliti-om-glavom