Šta ti vrijedi lopata koja služi više kao ukras.


ti-vrijedi-lopata-koja-slui-vie-kao-ukras
poslovice korisnikaŠtativrijedilopatakojasluživiekaoukrasŠta titi vrijedivrijedi lopatalopata kojakoja služisluži viševiše kaokao ukrasŠta ti vrijediti vrijedi lopatavrijedi lopata kojalopata koja služikoja služi višesluži više kaoviše kao ukrasŠta ti vrijedi lopatati vrijedi lopata kojavrijedi lopata koja služilopata koja služi višekoja služi više kaosluži više kao ukrasŠta ti vrijedi lopata kojati vrijedi lopata koja služivrijedi lopata koja služi višelopata koja služi više kaokoja služi više kao ukras

Jedan razgovor sa mudrim čovjekom vrijedi više od mjeseci učenja iz knjige. -Kineske poslovice
jedan-razgovor-mudrim-ovjekom-vrijedi-vie-od-mjeseci-uenja-iz-knjige