Ti si za mene bio pravi blagoslov. I danas shvatam jednu stvar: svaki blagoslov koji odbijemo pretvara se u prokletstvo. Od života više ništa ne tražim. A ti me primoravaš da sagledavam bogatstva i horizonte koje nikad nisam upoznao. Sada, kada ih poznajem, i kada poznajem svoje ogromne mogućnosti, osećaću se gore nego što sam se ranije osećao. Jer znam da mogu da imam sve, a nije mi do toga.


ti-za-mene-bio-pravi-blagoslov-i-danas-shvatam-jednu-stvar-svaki-blagoslov-koji-odbijemo-pretvara-se-u-prokletstvo-od-ivota-vie-ne-traim-a-ti-me
paulo koeljotizamenebiopraviblagoslovdanasshvatamjednustvarsvakiblagoslovkojiodbijemopretvaraseprokletstvoodživotavienitanetražimtimeprimoravadasagledavambogatstvahorizontekojenikadnisamupoznaosadakadaihpoznajempoznajemsvojeogromnemogućnostiosećaćugorenegotosamranijeosećaojerznammoguimamsvenijemidotogati sisi zaza menemene biobio pravipravi blagoslovi danasdanas shvatamshvatam jednujednu stvarsvaki blagoslovblagoslov kojikoji odbijemoodbijemo pretvarapretvara sese uu prokletstvood životaživota viševiše ništaništa nene tražimti meme primoravašprimoravaš dada sagledavamsagledavam bogatstvabogatstva ii horizontehorizonte kojekoje nikadnikad nisamnisam upoznaokada ihih poznajemi kadakada poznajempoznajem svojesvoje ogromneogromne mogućnostiosećaću sese goregore negonego štošto samsam sese ranijeranije osećaojer znamznam dada mogumogu dada imamimam svenije mimi dodo togati si zasi za meneza mene biomene bio pravibio pravi blagoslovi danas shvatamdanas shvatam jednushvatam jednu stvarsvaki blagoslov kojiblagoslov koji odbijemokoji odbijemo pretvaraodbijemo pretvara sepretvara se use u prokletstvood života višeživota više ništaviše ništa neništa ne tražima ti meti me primoravašme primoravaš daprimoravaš da sagledavamda sagledavam bogatstvasagledavam bogatstva ibogatstva i horizontei horizonte kojehorizonte koje nikadkoje nikad nisamnikad nisam upoznaokada ih poznajemi kada poznajemkada poznajem svojepoznajem svoje ogromnesvoje ogromne mogućnostiosećaću se gorese gore negogore nego štonego što samšto sam sesam se ranijese ranije osećaojer znam daznam da moguda mogu damogu da imamda imam svea nije minije mi domi do toga

Dok sam bio mali vjerovao sam da je novac najvažnija stvar na svijetu. Sada kada sam odrastao, sada to znam. -Oskar Vajld
dok-sam-bio-mali-vjerovao-sam-da-novac-najvanija-stvar-na-svijetu-sada-kada-sam-odrastao-sada-to-znam
Išao sam u Zimbabve. Sada znam kako se belci osećaju u Americi – opusteno! To znam, jer kada sam čuo policijsku sirenu tamo, znao sam da nije zbog mene. -Ričard Prajor
iao-sam-u-zimbabve-sada-znam-kako-se-belci-oseaju-u-americi-opusteno-to-znam-jer-kada-sam-uo-policijsku-sirenu-tamo-znao-sam-da-nije-zbog-mene
Nisam osećao da diram u tuđe ni kada te prvi put videh i poželeh. Oduvek si bila moja više nego što sam ja svoj, i više nego si i sama svoja. -Miroslav Mika Antić
nisam-oseao-da-diram-u-e-kada-te-prvi-put-videh-i-poeleh-oduvek-bila-moja-vie-nego-to-sam-ja-svoj-i-vie-nego-i-sama-svoja
I ako imam proroštvo i znam sve tajne i sva znanja, i ako imam svu vjeru da i gore premještam, a ljubavi nemam, ništa sam. -Apostol Pavao
i-ako-imam-prorotvo-i-znam-sve-tajne-i-sva-znanja-i-ako-imam-svu-vjeru-da-i-gore-premjetam-a-ljubavi-nemam-sam