Štikle na noge a balerinke u torbici (za svaki slucaj) ! :)


tikle-na-noge-a-balerinke-u-torbici-za-svaki-slucaj
ŠtiklenanogebalerinketorbicizasvakislucajŠtikle nana nogebalerinke uu torbicitorbici (za(za svakisvaki slucaj)slucaj)Štikle na nogenoge a balerinkea balerinke ubalerinke u torbiciu torbici (zatorbici (za svaki(za svaki slucaj)svaki slucaj)na noge a balerinkenoge a balerinke ua balerinke u torbicibalerinke u torbici (zau torbici (za svakitorbici (za svaki slucaj)(za svaki slucaj)Štikle na noge a balerinkena noge a balerinke unoge a balerinke u torbicia balerinke u torbici (zabalerinke u torbici (za svakiu torbici (za svaki slucaj)torbici (za svaki slucaj)

Pare koje ponesem za svaki slucaj uvek i potrosim u svakom slucaju !!!
pare-koje-ponesem-za-svaki-slucaj-uvek-i-potrosim-u-svakom-slucaju
Žene uvek u torbici nose uloške za „Ne daj bože i kondome za „Daj bože … :D
ene-uvek-u-torbici-nose-uloke-za-ne-daj-boe-i-kondome-za-daj-boe-d
Kada bi svaki čovek voleo sve ljude, tada bi svaki pojedinačno posedovao svet. -Fridrih Šiler
kada-bi-svaki-ovek-voleo-sve-ljude-tada-bi-svaki-pojedinano-posedovao-svet