Tko ne zna, a ne zna da ne zna - opasan je- izbjegavajte ga!Tko ne zna, a zna da ne zna - dijete je- naučite ga!Tko zna, a ne zna da zna - spava- probudite ga!Tko zna i zna da zna - mudar je- slijedite ga!


tko-ne-zna-a-ne-zna-da-ne-zna-opasan-izbjegavajte-gatko-ne-zna-a-zna-da-ne-zna-dijete-nauite-gatko-zna-a-ne-zna-da-zna-spava-probudite-gatko-zna
konfučijetkoneznaznadaopasanizbjegavajtegatkodijetenaučitespavaprobuditemudarslijeditegatko nene znane znazna dada nene znaznaopasanopasan jene znazna dada nene znaznadijetedijete jene znazna dada znaznaspavazna ii znazna dada znaznamudarmudar jeslijedite gatko ne znaa ne znane zna dazna da neda ne znane znaopasan jea zna dazna da neda ne znane znadijete jea ne znane zna dazna da znada znazna i znai zna dazna da znada znamudar je

Žena zna lice čoveka koga voli kao što mornar zna otvoreno more. -Onore De Balzak
ena-zna-lice-oveka-koga-voli-kao-to-mornar-zna-otvoreno-more
On ne zna ništa, a misli da zna sve. Ovo jasno ukazuje na sjajnu političku karijeru. -Džordž Bernard Šo
on-ne-zna-a-misli-da-zna-sve-ovo-jasno-ukazuje-na-sjajnu-politiku-karijeru