Što da izmišljam teme kada ih sam život u izobilju nudi i ljude kad ih posve dnevno promatram po ulicama i kafanama.


to-da-izmiljam-teme-kada-ih-sam-ivot-u-izobilju-nudi-i-ljude-kad-ih-posve-dnevno-promatram-po-ulicama-i-kafanama
stevan sremacŠtodaizmiljamtemekadaihsamživotizobiljunudiljudekadposvednevnopromatrampoulicamakafanamaŠto dada izmišljamizmišljam temeteme kadakada ihih samsam životživot uu izobiljuizobilju nudinudi ii ljudeljude kadkad ihih posveposve dnevnodnevno promatrampromatram popo ulicamaulicama ii kafanamaŠto da izmišljamda izmišljam temeizmišljam teme kadateme kada ihkada ih samih sam životsam život uživot u izobiljuu izobilju nudiizobilju nudi inudi i ljudei ljude kadljude kad ihkad ih posveih posve dnevnoposve dnevno promatramdnevno promatram popromatram po ulicamapo ulicama iulicama i kafanamaŠto da izmišljam temeda izmišljam teme kadaizmišljam teme kada ihteme kada ih samkada ih sam životih sam život usam život u izobiljuživot u izobilju nudiu izobilju nudi iizobilju nudi i ljudenudi i ljude kadi ljude kad ihljude kad ih posvekad ih posve dnevnoih posve dnevno promatramposve dnevno promatram podnevno promatram po ulicamapromatram po ulicama ipo ulicama i kafanamaŠto da izmišljam teme kadada izmišljam teme kada ihizmišljam teme kada ih samteme kada ih sam životkada ih sam život uih sam život u izobiljusam život u izobilju nudiživot u izobilju nudi iu izobilju nudi i ljudeizobilju nudi i ljude kadnudi i ljude kad ihi ljude kad ih posveljude kad ih posve dnevnokad ih posve dnevno promatramih posve dnevno promatram poposve dnevno promatram po ulicamadnevno promatram po ulicama ipromatram po ulicama i kafanama

Što da izmišljam teme kada ih sam život u izobilju nudi i ljude kad ih posve dnevno promatram po ulicama i kavanama. -Stevan Sremac
to-da-izmiljam-teme-kada-ih-sam-ivot-u-izobilju-nudi-i-ljude-kad-ih-posve-dnevno-promatram-po-ulicama-i-kavanama
Najvise cenim ljude koji kazu IZVINI kada pogrese, HVALA kad im pomognes i VOLIM TE kad stvarno to osecaju!
najvise-cenim-ljude-koji-kazu-izvini-kada-pogrese-hvala-kad-im-pomognes-i-volim-te-kad-stvarno-to-osecaju