To je jedina fotografija na kojoj smo zajedno, i zato sam je uramio, još onda, da je sačuvam. Iz nekih važnih razloga ne mogu je okačiti, a iz nekih malih razloga ne mogu se otkačiti i iscepkati je u sitne komadiće. I tako je tu, u fioci. Ni tamo, ni ovamo.


to-jedina-fotografija-na-kojoj-smo-zajedno-i-zato-sam-uramio-jo-onda-da-uvam-iz-nekih-vanih-razloga-ne-mogu-okaiti-a-iz-nekih-malih-razloga-ne
Đorđe balaševićtojedinafotografijanakojojsmozajednozatosamuramiojoondadasačuvamiznekihvažnihrazloganemoguokačitiizmalihseotkačitiiscepkatisitnekomadićetakofiocitamoovamoje jedinajedina fotografijafotografija nana kojojkojoj smosmo zajednoi zatozato samsam jeje uramiojoš ondada jeje sačuvamiz nekihnekih važnihvažnih razlogarazloga nene mogumogu jeje okačitiiz nekihnekih malihmalih razlogarazloga nene mogumogu sese otkačitiotkačiti ii iscepkatiiscepkati jeu sitnesitne komadićei takotako jeu fiocini tamoni ovamoje jedina fotografijajedina fotografija nafotografija na kojojna kojoj smokojoj smo zajednoi zato samzato sam jesam je uramioda je sačuvamiz nekih važnihnekih važnih razlogavažnih razloga nerazloga ne mogune mogu jemogu je okačitia iz nekihiz nekih malihnekih malih razlogamalih razloga nerazloga ne mogune mogu semogu se otkačitise otkačiti iotkačiti i iscepkatii iscepkati jeiscepkati je uje u sitneu sitne komadićei tako jetako je tu

Hodaćemo bez razloga, radovaćemo se bez razloga, smijaćemo se bez razloga, s jednim jedinim razlogom, što smo živi i što se volimo. A kud ćeš veći razlog. -Meša Selimović
hodaemo-bez-razloga-radovaemo-se-bez-razloga-smijaemo-se-bez-razloga-s-jednim-jedinim-razlogom-to-smo-ivi-i-to-se-volimo-a-kud-e-vei-razlog
Ne menjaj svoju prirodu. Neki jure za srećom, drugi je stvaraju. Kada ti život stvori hiljadu razloga za plakanje, pokaži mu da imaš hiljadu razloga za osmeh. -Meša Selimović
ne-menjaj-svoju-prirodu-neki-jure-za-sreom-drugi-stvaraju-kada-ti-ivot-stvori-hiljadu-razloga-za-plakanje-pokai-mu-da-ima-hiljadu-razloga-za-osmeh