Što je kriza dublja - ukus gledališta je plići. Lek nije televizijski, medicina je mešavina ekonomskog, socijalnopsihološkog i političkog oporavka.


to-kriza-dublja-ukus-gledali-plii-lek-nije-televizijski-medicina-meavina-ekonomskog-socijalnopsiholokog-i-politikog-oporavka
aleksandar tijanićŠtokrizadubljaukusgledalitaplićileknijetelevizijskimedicinameavinaekonomskogsocijalnopsiholokogpolitičkogoporavkaŠto jeje krizakriza dubljadubljaukusukus gledalištagledališta jeje plićilek nijenije televizijskimedicina jeje mešavinamešavina ekonomskogsocijalnopsihološkog ii političkogpolitičkog oporavkaŠto je krizaje kriza dubljakriza dubljaukus gledalištaukus gledališta jegledališta je plićilek nije televizijskimedicina je mešavinaje mešavina ekonomskogsocijalnopsihološkog i političkogi političkog oporavkaŠto je kriza dubljaje kriza dubljaukus gledališta jeukus gledališta je plićimedicina je mešavina ekonomskogsocijalnopsihološkog i političkog oporavkaŠto je kriza dubljaukus gledališta je plići

Šta je uspeh? Mislim da je to mešavina zagrejanosti za ono što radiš, znajući da to nije dovoljno, da morate da radite marljivo i da imate određeni osećaj svrhe. -Margaret Tačer
uspeh-mislim-da-to-meavina-zagrejanosti-za-ono-to-radi-znajui-da-to-nije-dovoljno-da-morate-da-radite-marljivo-i-da-imate-odreeni-oseaj-svrhe
Tolika je kriza da Spajdermen radi kao perač prozora :)
tolika-kriza-da-spajdermen-radi-kao-pera-prozora
Lek za ublažavanje tuge … Alkohol i Kafanski Podsetnik! ;)
lek-za-ublaavanje-tuge-alkohol-i-kafanski-podsetnik