Što manje ljudi znaju o lošim delima drugih ljudi, samim tim su strožiji prema sebi.


to-manje-ljudi-znaju-o-loim-delima-drugih-ljudi-samim-tim-su-stroiji-prema-sebi
lav nikolajevič tolstojŠtomanjeljudiznajuloimdelimadrugihljudisamimtimsustrožijipremasebiŠto manjemanje ljudiljudi znajuznaju oo lošimlošim delimadelima drugihdrugih ljudisamim timtim susu strožijistrožiji premaprema sebiŠto manje ljudimanje ljudi znajuljudi znaju oznaju o lošimo lošim delimalošim delima drugihdelima drugih ljudisamim tim sutim su strožijisu strožiji premastrožiji prema sebiŠto manje ljudi znajumanje ljudi znaju oljudi znaju o lošimznaju o lošim delimao lošim delima drugihlošim delima drugih ljudisamim tim su strožijitim su strožiji premasu strožiji prema sebiŠto manje ljudi znaju omanje ljudi znaju o lošimljudi znaju o lošim delimaznaju o lošim delima drugiho lošim delima drugih ljudisamim tim su strožiji prematim su strožiji prema sebi

Nikad ne razmišljam o sebi kao o ikoni. Ono što je u glavama drugih ljudi, nije u mojoj. Ja samo radim svoj posao. -Odri Hepbern
nikad-ne-razmiljam-o-sebi-kao-o-ikoni-ono-to-u-glavama-drugih-ljudi-nije-u-mojoj-ja-samo-radim-svoj-posao
Nikada u istoriji ljudskih sukoba nije tako mnogo ljudi dugovalo prema tako malo ljudi. -Vinston Čerčil
nikada-u-istoriji-ljudskih-sukoba-nije-tako-mnogo-ljudi-dugovalo-prema-tako-malo-ljudi
Postoje samo dvije vrste privlačnih ljudi, jedni koji znaju apsolutno sve i drugi koji ne znaju apsolutno ništa. -Oskar Vajld
postoje-samo-dvije-vrste-privlanih-ljudi-jedni-koji-znaju-apsolutno-sve-i-drugi-koji-ne-znaju-apsolutno