Što ne želiš da ti bude učinjeno, ne čini drugima.


to-ne-eli-da-ti-bude-uinjeno-ne-ini-drugima
konfučijeŠtoneželidatibudeučinjenočinidrugimaŠto nene želišželiš dada titi budebude učinjenone činičini drugimaŠto ne želišne želiš daželiš da tida ti budeti bude učinjenone čini drugimaŠto ne želiš dane želiš da tiželiš da ti budeda ti bude učinjenoŠto ne želiš da tine želiš da ti budeželiš da ti bude učinjeno

Hoc facias homini, quod cupis esse tibi. – Ne čini drugome što ne želiš da se tebi čini. -Latinske poslovice
hoc-facias-homini-quod-cupis-esse-tibi-ne-ini-drugome-to-ne-eli-da-se-tebi-ini
Ko o drugima hoće govoriti, treba da bude čist pred ogledalom. -Italijanske poslovice
ko-o-drugima-hoe-govoriti-treba-da-bude-ist-pred-ogledalom