Što je potrebno da postignemo gledanje Boga? Čistoća i smrt.


to-potrebno-da-postignemo-gledanje-boga-istoa-i-smrt
platonŠtopotrebnodapostignemogledanjebogaČistoćasmrtŠto jeje potrebnopotrebno dada postignemopostignemo gledanjegledanje bogaČistoća ii smrtŠto je potrebnoje potrebno dapotrebno da postignemoda postignemo gledanjepostignemo gledanje bogaČistoća i smrtŠto je potrebno daje potrebno da postignemopotrebno da postignemo gledanjeda postignemo gledanje bogaŠto je potrebno da postignemoje potrebno da postignemo gledanjepotrebno da postignemo gledanje boga

Samo su dva razloga za tugu u životu: kad ne postignemo ono što žarko želimo, i kada to postignemo. -Antonio de Melo
samo-su-dva-razloga-za-tugu-u-ivotu-kad-ne-postignemo-ono-to-arko-elimo-i-kada-to-postignemo
Ko Boga ima u srcu, nlje mu potrebno hodočastiti u Rim. -Nemačka poslovica
ko-boga-ima-u-srcu-nlje-mu-potrebno-hodoastiti-u-rim
Boj se Boga, ali i onog koji se Boga ne boji. -Narodne poslovice
boj-se-boga-ali-i-onog-koji-se-boga-ne-boji