Što sam bivao stariji, sve manje su me ispunjavala sitna zadovoljstva koja mi je život pružao i sve jasnije sam shvatao gde treba tražiti prave izvore radosti i smisla. Naučio sam da biti voljen ne znači ništa, a da je voleti sve, da je sposobnost da osećamo ono što daje lepotu i vrednost našem postojanju.


to-sam-bivao-stariji-sve-manje-su-me-ispunjavala-sitna-zadovoljstva-koja-mi-ivot-pruao-i-sve-jasnije-sam-shvatao-gde-treba-traiti-prave-izvore
herman heseŠtosambivaostarijisvemanjesumeispunjavalasitnazadovoljstvakojamiživotpružaojasnijeshvataogdetrebatražitipraveizvoreradostismislanaučiodabitivoljenneznačinitavoletisvesposobnostosećamoonotodajelepotuvrednostnaempostojanjuŠto samsam bivaobivao starijisve manjemanje susu meme ispunjavalaispunjavala sitnasitna zadovoljstvazadovoljstva kojakoja mimi jeje životživot pružaopružao ii svesve jasnijejasnije samsam shvataoshvatao gdegde trebatreba tražititražiti praveprave izvoreizvore radostiradosti ii smislanaučio samsam dada bitibiti voljenvoljen nene značiznači ništada jeje voletivoleti sveda jeje sposobnostsposobnost dada osećamoosećamo onoono štošto dajedaje lepotulepotu ii vrednostvrednost našemnašem postojanjuŠto sam bivaosam bivao starijisve manje sumanje su mesu me ispunjavalame ispunjavala sitnaispunjavala sitna zadovoljstvasitna zadovoljstva kojazadovoljstva koja mikoja mi jemi je životje život pružaoživot pružao ipružao i svei sve jasnijesve jasnije samjasnije sam shvataosam shvatao gdeshvatao gde trebagde treba tražititreba tražiti pravetražiti prave izvoreprave izvore radostiizvore radosti iradosti i smislanaučio sam dasam da bitida biti voljenbiti voljen nevoljen ne značine znači ništaa da jeda je voletije voleti sveda je sposobnostje sposobnost dasposobnost da osećamoda osećamo onoosećamo ono štoono što daješto daje lepotudaje lepotu ilepotu i vrednosti vrednost našemvrednost našem postojanju

Odlučio sam se za ljubav. Manje je istinito i manje vjerovatno, ali je plemenitije. I ljepše. Tako sve ima više smisla. I smrt. I život. -Meša Selimović
odluio-sam-se-za-ljubav-manje-istinito-i-manje-vjerovatno-ali-plemenitije-i-ljepe-tako-sve-ima-vie-smisla-i-smrt-i-ivot
Ponovo sam veran svojim snovima, i to je taj užas. Zato što sve ide kako sam želeo i znam da će uskoro sve biti uništeno. -Paulo Koeljo
ponovo-sam-veran-svojim-snovima-i-to-taj-uas-zato-to-sve-ide-kako-sam-eleo-i-znam-da-e-uskoro-sve-biti-uniteno
Strašno je voleti te na mestu tako krhkom kao što je svet. Mučno je voleti te u tom kraju punom nesavršenstva gde nas sve lomi i ućutkuje, gde nas sve vara ...
strano-voleti-te-na-mestu-tako-krhkom-kao-to-svet-muno-voleti-te-u-tom-kraju-punom-nesavrenstva-gde-nas-sve-lomi-i-uutkuje-gde-nas-sve-vara
Kad umrem, samo će mi biti žao ptica, jer sve vreme sam sanjao letove, pa ono drugo za mene nije imalo naročitog smisla i značenja. -Miroslav Mika Antić
kad-umrem-samo-e-mi-biti-ao-ptica-jer-sve-vreme-sam-sanjao-letove-pa-ono-drugo-za-mene-nije-imalo-naroitog-smisla-i-znaenja
Napor je sve teži, nada sve sporija, razilaženje između onoga što jesam i onoga što sam pretpostavljao da mogu biti sve je veća u noći moje duboke ispraznosti. -Fernando Pessoa
napor-sve-tei-nada-sve-sporija-razilaenje-izmeu-onoga-to-jesam-i-onoga-to-sam-pretpostavljao-da-mogu-biti-sve-vea-u-noi-moje-duboke-ispraznosti