Što se duže zadržavamo na vlastitoj nesreći,to joj pridajemo veću snagu kojom nam može naškoditi.


to-se-e-zadravamo-na-vlastitoj-nesreito-joj-pridajemo-veu-snagu-kojom-nam-moe-nakoditi
volterŠtosedužezadržavamonavlastitojnesrećitojojpridajemovećusnagukojomnammoženakoditiŠto sese dužeduže zadržavamozadržavamo nana vlastitojjoj pridajemopridajemo većuveću snagusnagu kojomkojom namnam možemože naškoditiŠto se dužese duže zadržavamoduže zadržavamo nazadržavamo na vlastitojjoj pridajemo većupridajemo veću snaguveću snagu kojomsnagu kojom namkojom nam moženam može naškoditiŠto se duže zadržavamose duže zadržavamo naduže zadržavamo na vlastitojjoj pridajemo veću snagupridajemo veću snagu kojomveću snagu kojom namsnagu kojom nam možekojom nam može naškoditiŠto se duže zadržavamo nase duže zadržavamo na vlastitojjoj pridajemo veću snagu kojompridajemo veću snagu kojom namveću snagu kojom nam možesnagu kojom nam može naškoditi

Vrijeme nazivamo životnim saputnikom, koji niti mnogo koristi niti išta može naškoditi. -Naguib Mahfouz
vrijeme-nazivamo-ivotnim-saputnikom-koji-niti-mnogo-koristi-niti-i-moe-nakoditi
Što je čovek duže mrtav spremniji smo da izvrnemo njegove dobre i loše strane; nemogućnost da uzvrati, ohrabruje naše sudove. -Čarls Bukovski
to-ovek-e-mrtav-spremniji-smo-da-izvrnemo-njegove-dobre-i-loe-strane-nemogunost-da-uzvrati-ohrabruje-nae-sudove
Svi mi imamo jednu magičnu olovku kojom nacrtamo osmijeh i onda kada nam nije do njega. -Milica Jakovljević MIR-JAM
svi-mi-imamo-jednu-maginu-olovku-kojom-nacrtamo-osmijeh-i-onda-kada-nam-nije-do-njega
Pošto će ljudi živeti duže i biti sve stariji, samo treba da nauče kako da duže budu bebe. -Endi Vorhol
poto-e-ljudi-iveti-e-i-biti-sve-stariji-samo-treba-da-naue-kako-da-e-budu-bebe