Što se tiče braka ili celibata - pustite ljude da se sami odluče šta će izabrati - ionako će se poslije sigurno kajati.


to-se-tie-braka-ili-celibata-pustite-ljude-da-se-sami-odlue-e-izabrati-ionako-e-se-poslije-sigurno-kajati
sokratŠtosetičebrakailicelibatapustiteljudedasamiodlučetaćeizabratiionakoposlijesigurnokajatiŠto sese tičetiče brakabraka iliili celibatacelibatapustitepustite ljudeljude dada sese samisami odlučeodluče štaće izabratiizabratiionakoionako ćeće sese poslijeposlije sigurnosigurno kajatiŠto se tičese tiče brakatiče braka ilibraka ili celibataili celibatapustite ljudepustite ljude daljude da seda se samise sami odlučesami odluče štaodluče šta ćešta će izabratiće izabratiionako ćeionako će seće se poslijese poslije sigurnoposlije sigurno kajatiŠto se tiče brakase tiče braka ilitiče braka ili celibatabraka ili celibatapustite ljude dapustite ljude da seljude da se samida se sami odlučese sami odluče štasami odluče šta ćeodluče šta će izabratišta će izabratiionako će seionako će se poslijeće se poslije sigurnose poslije sigurno kajatiŠto se tiče braka ilise tiče braka ili celibatatiče braka ili celibatapustite ljude da sepustite ljude da se samiljude da se sami odlučeda se sami odluče štase sami odluče šta ćesami odluče šta će izabratiodluče šta će izabratiionako će se poslijeionako će se poslije sigurnoće se poslije sigurno kajati

Kažu da je knjiga najveći čovjekov prijatelj, a to isto tvrde i za psa. Što se već jedanput ne odluče ko je najveći prijatelj pa da kupim psa, ili knjigu? -Momo Kapor
kau-da-knjiga-najvei-ovjekov-prijatelj-a-to-isto-tvrde-i-za-psa-to-se-ve-jedanput-ne-odlue-ko-najvei-prijatelj-pa-da-kupim-psa-ili-knjigu
Kažu da je knjiga najveći čovekov prijatelj, a to isto tvrde i za psa. Što se već jedanput ne odluče ko je najveći prijatelj pa da kupim psa, ili knjigu? -Momo Kapor
kau-da-knjiga-najvei-ovekov-prijatelj-a-to-isto-tvrde-i-za-psa-to-se-ve-jedanput-ne-odlue-ko-najvei-prijatelj-pa-da-kupim-psa-ili-knjigu
Neshvaćeni ostaju samo oni ljudi koji ili sami ne znaju šta hoće, ili nisu vredni da budu shvaćeni. -Ivan Turgenjev
neshvaeni-ostaju-samo-oni-ljudi-koji-ili-sami-ne-znaju-hoe-ili-nisu-vredni-da-budu-shvaeni
Budući da nisam uopšte mogao saznati poslije čitanja mnogih knjiga i dubokih razmišljanja zašto živim, to me se malo tiče kako živim i još manje koliko ću živjeti. -Ugo Foscolo
budui-da-nisam-uopte-mogao-saznati-poslije-itanja-mnogih-knjiga-i-dubokih-razmiljanja-zato-ivim-to-me-se-malo-tie-kako-ivim-i-jo-manje-koliko-u-ivjeti