Šta je to što me tišti i peče do nepodnošljivog bola? Ništa. Nešto što dolazi i prolazi i svaki put nosi drugo ime, ali uvek peče i muči jednako. Nešto što je postalo sa čovekom i prvim blescima njegove svesti, pre nego što je mogao i pomisliti da to nazove nekim imenom i zabeleži nekim znakom. Nešto što ni danas nije moguće tačno označiti ni izraziti, ali što peče i boli i ubija životnu radost i život sam.


to-to-me-titi-i-pee-do-nepodnoljivog-bola-ni-neto-to-dolazi-i-prolazi-i-svaki-put-nosi-drugo-ime-ali-uvek-pee-i-mui-jednako-neto-to-postalo-ovekom
ivo andricŠtatotometitipečedonepodnoljivogbolanitanetodolaziprolazisvakiputnosidrugoimealiuvekmučijednakopostaločovekomprvimblescimanjegovesvestiprenegomogaopomislitidanazovenekimimenomzabeležiznakomdanasnijemogućetačnooznačitiizrazitiboliubijaživotnuradostživotsamšto meme tištitišti ii pečepeče dodo nepodnošljivognepodnošljivog bolanešto štošto dolazidolazi ii prolaziprolazi ii svakisvaki putput nosinosi drugodrugo imeali uvekuvek pečepeče ii mučimuči jednakonešto štošto jeje postalopostalo sasa čovekomčovekom ii prvimprvim blescimablescima njegovenjegove svestipre negonego štošto jeje mogaomogao ii pomislitipomisliti danazove nekimnekim imenomimenom ii zabeležizabeleži nekimnekim znakomnešto štošto nini danasdanas nijenije mogućemoguće tačnotačno označitioznačiti nini izrazitiali štošto pečepeče ii boliboli ii ubijaubija životnuživotnu radostradost ii životživot samje to štošto me tištime tišti itišti i pečei peče dopeče do nepodnošljivogdo nepodnošljivog bolanešto što dolazišto dolazi idolazi i prolazii prolazi iprolazi i svakii svaki putsvaki put nosiput nosi drugonosi drugo imeali uvek pečeuvek peče ipeče i mučii muči jednakonešto što ješto je postaloje postalo sapostalo sa čovekomsa čovekom ičovekom i prvimi prvim blescimaprvim blescima njegoveblescima njegove svestipre nego štonego što ješto je mogaoje mogao imogao i pomislitii pomisliti dada to nazovenazove nekim imenomnekim imenom iimenom i zabeležii zabeleži nekimzabeleži nekim znakomnešto što ništo ni danasni danas nijedanas nije mogućenije moguće tačnomoguće tačno označititačno označiti nioznačiti ni izrazitiali što pečešto peče ipeče i bolii boli iboli i ubijai ubija životnuubija životnu radostživotnu radost iradost i životi život sam

Ne mogu otkriti nekoga ko zna dovoljno da bi mogao reći što je moguće, a što nije moguće. -Henri  Ford
ne-mogu-otkriti-nekoga-ko-zna-dovoljno-da-bi-mogao-rei-to-mogue-a-to-nije-mogue
Ono što nije, što ne može i ne treba da bude bilo je jače od onog što jeste i što postoji, očigledno, stvarno i jedino moguće. -Ivo Andric
ono-to-nije-to-ne-moe-i-ne-treba-da-bude-bilo-jae-od-onog-to-jeste-i-to-postoji-oigledno-stvarno-i-jedino-mogue
Ja i dalje čekam tvoj poziv. Poruku. Izvinjenje. Nešto što će nas ponovo spojiti. -Đorđe Balašević
ja-i-dalje-ekam-tvoj-poziv-poruku-izvinjenje-neto-to-e-nas-ponovo-spojiti