Što uži vidik, to veći nemir. Što širi vidik, to manji nemir. Najširi vidik, božanski mir. Što uži vidik, to veća cena sebi. Što širi vidik, to manja cena sebi. Najširi vidik, najmanja cena sebi. Kad bi ohola žaba iz bunara stala pokraj okeana, izgubila bi svoju oholost.


to-ui-vidik-to-vei-nemir-to-iri-vidik-to-manji-nemir-najiri-vidik-boanski-mir-to-ui-vidik-to-vea-cena-sebi-to-iri-vidik-to-manja-cena-sebi-najiri
nikolaj velimirovićŠtoužividiktovećinemiririmanjinajiribožanskimirvećacenasebimanjanajmanjakadbioholažabaizbunarastalapokrajokeanaizgubilasvojuoholostŠto užiuži vidikveći nemirŠto širiširi vidikmanji nemirnajširi vidikbožanski mirŠto užiuži vidikveća cenacena sebiŠto širiširi vidikmanja cenacena sebinajširi vidiknajmanja cenacena sebikad bibi oholaohola žabažaba iziz bunarabunara stalastala pokrajpokraj okeanaizgubila bibi svojusvoju oholostŠto uži vidikŠto širi vidikŠto uži vidikveća cena sebiŠto širi vidikmanja cena sebinajmanja cena sebikad bi oholabi ohola žabaohola žaba izžaba iz bunaraiz bunara stalabunara stala pokrajstala pokraj okeanaizgubila bi svojubi svoju oholost

Što manje ljudi znaju o lošim delima drugih ljudi, samim tim su strožiji prema sebi. -Lav Nikolajevič Tolstoj
to-manje-ljudi-znaju-o-loim-delima-drugih-ljudi-samim-tim-su-stroiji-prema-sebi