Što veće bogatstvo sabirate, to ste žalosniji, što više znanja trpate u sebe to ste manje radosni. Sve su priče na površini, a smisao njihov u dubini.


to-vee-bogatstvo-sabirate-to-ste-alosniji-to-vie-znanja-trpate-u-sebe-to-ste-manje-radosni-sve-su-prie-na-povrini-a-smisao-njihov-u-dubini
nikolaj velimirovićŠtovećebogatstvosabiratetostežalosnijitovieznanjatrpatesebemanjeradosnisvesupričenapovrinismisaonjihovdubiniŠto većeveće bogatstvobogatstvo sabirateste žalosnijišto viševiše znanjaznanja trpatetrpate uu sebeste manjemanje radosnisve susu pričepriče nana površinismisao njihovnjihov uu dubiniŠto veće bogatstvoveće bogatstvo sabiratešto više znanjaviše znanja trpateznanja trpate utrpate u sebesebe to steste manje radosnisve su pričesu priče napriče na površinia smisao njihovsmisao njihov unjihov u dubini

Što više slasti, to je manje slatko; što više gorčine, to je manje gorko.Gde ste drugarice,sve velike lavice nekada ste bile ribe,a sad ste konobarice mastale o sreci,skoli,milionima… sada kad vas vidim,sve ste sa kurtonima Pljuvali ...Celokupna borba za osnovu ima obmanu. Zato, kada ste spremni za napad, delujte nesposobno. Kada koristite svoje snage, delujte neaktivno. Kada ste blizu, naterajte ih da veruju da ste daleko. Kada ste daleko, naterajte ih da veruju da ste blizu.Što više ličiš na samoga sebe, to manje ličiš na bilo koga drugog – a to te čini univerzalnim.Što više ljubimo i darujemo se, to više naš život zadobiva smisao i vrijednost.Čovek uzima onoliko slobode koliki mu je kapacitet pluća. Morate sami da rizikujete i da to platite na razne načine. Naravno, mogu vam brojati do deset, ali ako ste pravi, ako ste rodjeni borac, ako ste žilavi, vi ćete ustati sa patosa i ponovo se vratiti u ring. Slobode, dakle, uzimate onoliko koliko vam treba i plaćate onu cenu na koju ste spremni.