Što je više pazio šta će uraditi, sve se teže rešavao da uopšte nešto uradi, i sve je manje i radio.


to-vie-pazio-e-uraditi-sve-se-tee-reavao-da-uopte-neto-uradi-i-sve-manje-i-radio
ivo andricŠtoviepaziotaćeuraditisvesetežereavaodauoptenetouradimanjeradioŠto jeje viševiše paziopazio štaće uraditisve sese težeteže rešavaorešavao dada uopšteuopšte neštonešto uradii svesve jeje manjemanje ii radioŠto je višeje više pazioviše pazio štapazio šta ćešta će uraditisve se težese teže rešavaoteže rešavao darešavao da uopšteda uopšte neštouopšte nešto uradii sve jesve je manjeje manje imanje i radioŠto je više pazioje više pazio štaviše pazio šta ćepazio šta će uraditisve se teže rešavaose teže rešavao dateže rešavao da uopšterešavao da uopšte neštoda uopšte nešto uradii sve je manjesve je manje ije manje i radioŠto je više pazio štaje više pazio šta ćeviše pazio šta će uraditisve se teže rešavao dase teže rešavao da uopšteteže rešavao da uopšte neštorešavao da uopšte nešto uradii sve je manje isve je manje i radio

Kad jednom priviknemo svoju savest da nešto primi kao „nužno zlo”, to uskoro počinje sve više da nam izgleda kao nužno, a sve manje kao zlo. -Ivan Turgenjev
kad-jednom-priviknemo-svoju-savest-da-neto-primi-kao-nuno-zlo-to-uskoro-poinje-sve-vie-da-nam-izgleda-kao-nuno-a-sve-manje-kao-zlo
Kad jednom priviknemo svoju savjest da nešto primi kao „nužno zlo”, to uskoro počinje sve više da nam izgleda kao nužno, a sve manje kao zlo. -Ivan Turgenjev
kad-jednom-priviknemo-svoju-savjest-da-neto-primi-kao-nuno-zlo-to-uskoro-poinje-sve-vie-da-nam-izgleda-kao-nuno-a-sve-manje-kao-zlo
Što stariji postaješ sve je teže imati junake, ali je to jedan vid potrebe. -Ernest Hemingvej
to-stariji-postaje-sve-tee-imati-junake-ali-to-jedan-vid-potrebe